Архив за October 2010

Празник за хората от Третата възраст

Oct 31st, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ис­ка се мно­го мал­ко, за да сто­п­лиш не­чие сър­це, да на­ка­раш ня­ко­го да се чу­в­с­т­ва ща­с­т­лив от то­ва, че жи­вее, че е не­об­хо­дим въ­п­ре­ки въз­ра­ст­та. На­вяр­но та­зи жи­тей­с­ка фи­ло­со­фия г.н То­дор Ге­ор­ги­ев, кмет на с. Гур­ко­во е раз­б­рал до­б­ре.По по­вод Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра- 1 ок­том­в­ри, той ор­га­ни­зи­ра мно­го ми­ло тър­же­с­т­во в на­пъл­но ре­мон­ти­ра­на, […]Върховният касационен съд отхвърли претенциите на румънска гражданка за имот в Балчик

Oct 31st, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

Вър­хо­в­ни­ят ка­са­ци­о­нен съд не до­пу­с­на до ка­са­ци­он­но раз­г­ле­ж­да­не жал­ба­та на ру­мън­с­ка­та гра­ж­дан­ка Йо­а­на М. Ап. сре­щу ре­ше­ни­е­то на До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд да от­х­вър­ли ис­ко­ва­та й пре­тен­ция за уна­с­ле­дя­ва­не на двор­но мя­с­то и къ­ща в Бал­чик. С въ­п­ро­с­ния акт от 28.10.2009 г. До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд ос­та­ви в си­ла ре­ше­ни­е­то на Бал­чи­ш­кия ра­йо­нен съд, кой­то на 24.04.2009 […]ПРАЗНИК В ТЕКЕТО

Oct 31st, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

“За да останеш, за да си потребен, да те има и след теб дори, ти, всяка вещ и образ покрай тебе, открий отново и пресътвори!” С то­зи де­виз жи­ве­ят, тво­рят, ос­ми­с­лят своя жи­вот и се пре­от­к­ри­ват и хо­ра­та от тре­та­та въз­раст. От­ми­на един ху­бав пра­з­ник-1 ок­том­в­ри-Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра. Тра­ди­ция ста­на, на то­зи ден […]О Б Я В А ДП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК” гр.Балчик, ул.” Черно море “ №9, обл.Добрич, тел.0579 / 7 32 23,

Oct 10th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

обявява търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина  по сортименти, добити от ДГФ на територията на ДП ДЛС Балчик, за следните обекти. Гаранцията за участие в търга е вносима до 07.10.2010г г. по банков път,  по сметка на ДП « ДЛС Балчик»  IBAN лв.: BG17UNCR75271044289715    SWIFT BIC код UNCRBGSF 1.При подписване […]Верни на хоровото изкуство

Oct 10th, 2010 | От | Категория: ИЗКУСТВО

Ве­че тре­та го­ди­на про­дъл­жа­ва твор­че­с­ко­то при­я­тел­с­т­во на Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, ди­ри­гент на бал­чи­ш­кия хор, с ком­по­зи­то­ра Сте­фан Дра­го­с­ти­нов. По­м­ня как пре­ди две го­ди­ни, ко­га­то сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик че­с­т­ва­ше сво­я­та 95-го­ди­ш­ни­на, вси­ч­ки пе­в­ци и пе­ви­ци се въл­ну­ва­ха за то­ва как ще из­пъл­нят по­да­ре­на­та им от Сте­фан Дра­го­с­ти­нов пе­сен „Ба­ба лук по­се­ла”. Се­га ком­по­зи­то­рът при­з­на­ва, че […]ENEL CUORE ПОДКРЕПИ СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ С ИЗДАНИЕ НА БРАЙЛ

Oct 10th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

През ав­густ за пър­ви път спи­са­ни­е­то „Звук и све­т­ли­на” бе­ше от­пе­ча­та­но на Брай­лов шрифт. Сля­по-глу­хи­те хо­ра в Бъл­га­рия ве­че имат свое из­да­ние на Брай­лов шрифт. През ав­густ спи­са­ни­е­то „Звук и све­т­ли­на”, ко­е­то се из­да­ва от На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на сля­по-глу­хи­те в Бъл­га­рия (НАСГБ) от 2003 г. на­сам – от­на­ча­ло на хар­тия, а по­с­ле и на ау­ди­о­ка­се­ти, […]Кой беше той?

Oct 8th, 2010 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

Ар­хе­о­ло­гът от Бал­чик се­га ще­ше да ста­не на 70 го­ди­ни. Ро­ден на 28 ав­густ 1940 г. В с.Из­во­ро­во, общ.Ген.То­ше­во. Лю­бо­з­на­те­лен от ма­лък. Пла­мъ­кът по ис­то­рия за­пал­ва у не­го учи­тел­ка­та му г-жа Пе­т­ран­ка Кро­с­на­ко­ва в То­ше­в­с­ка­та гим­на­зия „Н.Й.Ва­п­ца­ров”, в ко­я­то за­вър­ш­ва сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние. И той тръ­г­ва по за­п­ла­та­ни­те ла­би­рин­ти на да­ти, го­ди­ни, съ­би­тия. Сла­бо­ст­та му […]