Архив за September 2010

III театрален фестивал “Виа Понтика” в Балчик

Sep 19th, 2010 | От | Категория: ВАЖНА

И през та­зи го­ди­на, за тре­ти по­ре­ден път, се съ­с­тоя те­а­т­рал­ни­ят фе­с­ти­вал „Виа По­н­ти­ка” с уча­с­т­ни­ци-сту­ден­ти  от НА­Т­ФИЗ Со­фия. Иде­я­та за фе­с­ти­ва­ла е на два­ма­та ак­тьо­ри бра­тя­та Кра­си­мир и Ве­се­лин Ран­ко­ви, ко­и­то са из­ве­с­т­ни сто­ли­ч­ни и на­ци­о­нал­ни те­а­т­ра­ли. Доц.Ве­се­лин Ран­ков бе със сво­и­те сту­ден­ти във ви­хъ­ра си през ми­на­ла­та вто­ра и пър­ва го­ди­на на фе­с­ти­ва­ла. […]