Архив за September 2010

Първа загуба за отбора на “Черноморец” Балчик

Sep 27th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

На 28.08.2010 год. от 18:00 ча­са на ста­ди­он „ Ал­бе­на” в КК „ Ал­бе­на” бе про­ве­де­на фу­т­бол­на­та сре­ща от пе­тия кръг на Из­то­ч­на „ Б” фу­т­бол­на гру­па ме­ж­ду от­бо­ри­те на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик и „ До­ро­с­тол”   Си­ли­с­т­ра. По­ка­за­ни­те до­се­га до­б­ри ре­зул­та­ти от от­бо­ра на “ Чер­но­мо­рец” Бал­чик за­ре­ди­ха с на­де­ж­да за­па­ле­ни­те при­вър­же­ни­ци на от­бо­ра за […]“Спартак” Пловдив – “Черноморец” Балчик 0:0

Sep 27th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

На 11.09.2010 година /събота/ от 17:00 часа на стадион „ Тодор Диев” в град Пловдив се проведе футболната среща от VІ – я кръг на Източна „ Б” футболна група между водача във временното класиране, отбора на „ Спартак” Пловдив  и петия –  „Черноморец” Балчик. Пър­во­то по­лу­в­ре­ме, про­ти­в­но на оча­к­ва­ни­я­та,  пре­ми­на с пре­вес за от­бо­ра […]За икономическото минало на Балчик

Sep 27th, 2010 | От | Категория: Общински новини

Интервю с н.с. I ст. Цветолин Недков от ИМ гр.Добрич Цветолин Недков е роден в Добрич през 1958 г. Завеждащ отдел “Нова и най-нова история” към Исторически музей – Добрич. Повече от 10 г. се занимава с осветляването на проблеми от стопанския живот на Южна Добруджа в ново и най-ново време. Публикациите му са главно […]Ще има обучение на агромагистри в Балчик

Sep 27th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

Бо­жин Бо­жи­нов е дъл­го­го­ди­шен пре­по­да­ва­тел в Аг­рар­ния уни­вер­си­тет в Пло­в­див. През та­зи го­ди­на по не­го­ва идея и мо­де­ли на обу­че­ние от Пло­в­ди­в­с­кия аг­ра­рен уни­вер­си­тет ще се за­по­ч­не ма­ги­с­тър­с­ки ед­но­го­ди­шен курс на обу­че­ние по спе­ци­ал­но­ст­та „Ра­с­те­ни­е­въ­д­на про­ду­к­ция”. Г-н Бо­жи­нов раз­ка­же­те по­ве­че за на­ме­ре­ни­е­то ви да из­не­се­те обу­че­ни­е­то на Ва­шия уни­вер­си­тет из­вън Пло­в­див. Иде­я­та е да се […]ОБЯВА

Sep 19th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

ОБЯ­ВЯ­ВА, че  от 30.08.2010 г. до 30.09.2010 г. вклю­чи­тел­но,  в сгра­да­та на Ра­йо­нен съд гр. Бал­чик ще се про­ве­де пу­б­ли­ч­на про­дан от ЧСИ  Ни­ко­лай Ни­ков с Ра­йон на дей­с­т­вие ОС До­б­рич, по Из­пъл­ни­тел­но де­ло  № 20078100400082 г.  на сле­д­ния не­д­ви­жим имот: По­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­ци­о­нен № 02508.83.175, на­хо­дящ се в гр. Бал­чик, ул. „Хри­с­то Смир­нен­с­ки” […]Разпукването на красотата е в мига…

Sep 19th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

Имен­но то­зи миг ни раз­к­ри ху­до­ж­ни­кът Би­сер Ла­за­ров в на­ша­та Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия на 7 се­п­тем­в­ри 2010 г. Той е ро­ден през 1963 г. в с. Мо­к­реш, Лом­с­кия Ду­на­в­с­ки край, но още ка­то ма­лък ро­ди­те­ли­те му се пре­ме­с­т­ват да жи­ве­ят в Со­фия, къ­де­то за­вър­ш­ва ху­до­же­с­т­ве­на гим­на­зия през 1982 г. и е на­г­ра­ден с ед­но­к­ра­т­на сти­пен­дия „Вл.Ди­ми­т­ров […]Балчик още говори за фестивала “Дни на класиката – Балчик 2010”

Sep 19th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

В съ­би­тие се пре­вър­на ве­чер­та на джа­за и сам­ба­та с оча­ро­ва­тел­на­та Хил­да Ка­за­сян на от­к­ри­та­та сце­на пред хо­тел “Ми­с­т­рал”. За­е­д­но с Жи­в­ко Пе­т­ров /пи­а­но/, Хри­с­то Йо­цов /удар­ни ин­с­т­ру­мен­ти/и Ве­с­ко Ха­джи­г­ру­дев /кон­т­ра­бас/ пя со­ло­во с тим­па­ни са­ма­та Хил­да Ка­за­сян – кра­си­ва не са­мо фи­зи­че­с­ки, но и кра­си­во оду­хо­т­во­ре­на. Тя бла­го­да­ри на ди­ре­к­то­ра на фе­с­ти­ва­ла М.Пан­те­ле­ев за […]