Архив за August 2010

За картините на една филоложка

Aug 25th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

След пре­к­ра­с­на­та жи­во­пис на ло­ве­ш­кия ху­до­ж­ник Ни­ко­лай До­б­рев, чи­я­то му­за яв­но е Бал­чик, по­чи­та­те­ли­те на из­ку­с­т­во­то на че­т­ка­та от­но­во има на ка­к­во да се въз­хи­тят. Го­с­ту­ва ху­до­ж­ни­ч­ка­та Па­ра­с­ке­ва Ни­кол­че­ва – Мау, ко­я­то има ин­те­ре­с­на био­г­ра­фия – за­вър­ш­ва Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия в СУ, же­не­на за бер­лин­ча­нин, жи­ве­е­ща в Бер­лин, ра­бо­ти ка­то ре­да­к­тор в те­ле­ви­зия, ос­но­ва­тел­ка на не­м­с­ко-бъл­гар­с­ко […]Поставена е плоча на революционер

Aug 25th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ан­дон Кал­чев е ро­ден в ко­с­тур­с­ко­то бъл­гар­с­ко се­ло Жу­жел­ци (днес пре­к­ръ­с­те­но на Спи­леа). Ко­га­то след Ме­ж­ду­съ­ю­з­ни­че­с­ка­та вой­на Жу­жел­ци по­па­да в Гър­ц­ка оку­па­ция ба­ща­та на Кал­чев еми­г­ри­ра в Бъл­га­рия, къ­де­то се за­ни­ма­ва с тър­го­вия. Пре­ди Бу­ку­ре­щ­кия до­го­вор, ко­га­то ця­ла До­б­ру­джа е вър­на­та на Бъл­га­рия и ос­та­на­ла­та част от се­мей­с­т­во­то еми­г­ри­ра и се ус­та­но­вя­ва в Бал­чик. Ан­дон […]ПОКАНА ЗА СЕСИЯ

Aug 11th, 2010 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 август 2010 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за актуализация на годишната програма за управление […]Фолклорен фестивал “Нестия”

Aug 11th, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА


Миски на килограм

Aug 11th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

България е удивителна страна и в това се убеждавам всеки божи ден. Няма да разисквам политически въпроси и интелектуални казуси, за да аргументирам тази си теза. Напротив! Ще дам един-единствен пример, който обаче е показателен. Без да ми се налага да се ровя дълго из дебрите на интернет и печатните медии, с просто и невъоръжено […]Веселин Маринов в Балчик

Aug 11th, 2010 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК


Музиката, която ни кара да се потопим в багри

Aug 11th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

С помощта на Община Балчик и Концертна дирекция Музика Арт с муз.директор всераздаващият се млад  мъж Мартин Пантелеев в Балчик от 6 август започнаха Дните на класиката – Балчик 2010 г. Точно в 19.00 ч. на 6 август в Нимфеума на Двореца те се откриха с кратко емоционално слово на директора, за да се насладим […]