Архив за August 2010

Труден мач, сладка победа

Aug 25th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

Съ­бо­та, 14.08.2010 год., 18.30 ча­са. Вре­ме – об­ла­ч­но, тем­пе­ра­ту­ра – 35 гра­ду­са, зри­те­ли – 300 ду­ши. Ста­ди­он „ Ал­бе­на” – КК „ Ал­бе­на”. Пре­д­с­то­е­ше сре­ща­та ме­ж­ду во­да­ча във вре­мен­но­то кла­си­ра­не на из­то­ч­на „ Б” фу­т­бол­на гру­па „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик и но­вия член на из­то­ч­на „ Б” фу­т­бол­на гру­па – от­бо­рът на „ Ра­в­да” – с. […]Добрички панаир

Aug 25th, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

От 31 ав­густ до 4 се­п­тем­в­ри 2010 г. До­б­ри­ч­ки па­на­ир АД ще про­ве­де ХVІІІ-то ме­ж­ду­на­ро­д­но из­ло­же­ние „Сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и вси­ч­ко за не­го”, ка­то ут­вър­ден фо­рум на мо­дер­ния аг­ро­би­з­нес в Бъл­га­рия, цен­тър за об­съ­ж­да­не на съ­в­ре­мен­ни­те пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва и тен­ден­ции за раз­ви­тие на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз за об­мен на ин­фор­ма­ция за ус­та­но­вя­ва­не на кон­та­к­ти­те ме­ж­ду […]Голяма Богородица

Aug 25th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

Един от най-го­ле­ми­те хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но, с обич на­ри­чан от на­шия на­род Го­ля­ма Бо­го­ро­ди­ца, и та­зи го­ди­на бе­ше от­с­лу­жен в цър­к­ва­та “Св.Ни­ко­лай” с пра­з­ни­ч­на ли­тур­гия от отец Ге­ор­ги Пе­т­ков. Ху­ба­ви­ят пра­з­ник про­дъл­жи с кур­бан и за­вър­ши с ма­лък кон­церт, ста­нал ве­че тра­ди­ци­о­нен, на две­те пе­в­че­с­ки гру­пи към клуб “Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Д.Ма­ле­ва. Пу­б­ли­ка­та бе­ше […]Играта

Aug 25th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

Животът игра е. Играй я така: дебни за доброто у другите, брой им добрите дела, а грешките в тебе откривай и коригирай, коригирай сама. Това правят в групата “Спорт за всички – спорт за здраве” с ръководител Димка Малева и резултатите са налице от многото спечелени награди от различни участия на национално ниво. Но успехи […]ПОЗДРАВ ОТ ЧИКАГО ЗА ЮБИЛЯРА

Aug 25th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

Бивш тре­ньор по ба­с­ке­т­бол съм и луд фен на Чи­ка­го булс. През ме­сец май го­с­ту­вах на дъ­ще­ря си в САЩ  и осъ­ще­с­т­вих ме­ч­та­та на жи­во­та си да гле­дам мач от НБА на жи­во . Кой­то не е бил на та­ко­ва шоу не мо­же да си пре­д­с­та­ви  в  ка­к­ва не­о­пи­су­е­ма ат­мо­с­фе­ра се про­ве­де ба­с­ке­т­бол­ният мач Чи­ка­го […]Дни на класиката – Балчик 2010

Aug 25th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 10 ав­густ 2010 г. от­но­во Му­зи­ка Арт ни из­не­на­да, то­зи път в тан­дем с Ла­с­ло Фе­ньо /Ун­га­рия/, но­си­тел на Пър­ва на­г­ра­да от пре­с­ти­ж­ния кон­курс за ви­о­лон­че­ли­с­ти “Па­б­ло Ка­зал” /2004 г./, кон­цер­т­май­с­тор на Фран­к­фур­т­с­ко­то ра­дио, ди­ри­гент и пре­по­да­ва­тел на Му­зи­кал­но­то учи­ли­ще в съ­щия град, ка­то не­го­во хо­би са кар­тин­гът и фу­т­бо­лът. Не­го­во­то ви­о­лон­че­ло е ро­де­но […]Летни усмивки в Балчик

Aug 25th, 2010 | От | Категория: ВАЖНА

Завърши  конкурсната програма на Международния детски фестивал на изкуствата „Трикси”. Хоровите колективи, инструменталните ансамбли, както и индивидуалните изпълнители на  цигулка, китара, пиано и акордеон ще бъдат оценявани от международно жури с представители от България, Румъния, Русия, Естония и  Полша под председателството на проф. д-р Пламен Арабов. Конкурсът се провежда в Каменна зала на Културен център […]