БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарност

Jul 9th, 2014 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

На 19 и 20 юни 2014 г. в ре­зул­тат на про­ли­в­ни­те дъ­ж­до­ве се на­во­д­ни цен­т­рал­на­та част на с.Ца­ри­чи­но. В та­зи част е раз­по­ло­же­на тър­го­в­с­ка­та сгра­да на РПК „Чер­но мо­ре” Бал­чик, ка­то вси­ч­ки по­ме­ще­ния в нея са на­во­д­не­ни с от­ла­га­не на ти­ня по по­до­ве­те им. За­се­г­на­ти са до­л­ни­те ета­жи на ра­ф­то­ве­те за сто­ки в Ма­га­зи­на за […]Че­ш­ма-да­ре­ние в ста­рия гро­би­щен парк на Бал­чик

Apr 30th, 2014 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА

В на­ве­че­ри­е­то на най-све­т­лия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Въз­к­ре­се­ние Хри­с­то­во, Ро­та­ри клуб и ча­с­т­ни пре­д­п­ри­е­ма­чи от гра­да ни, за­е­д­но съ­г­ра­ди­ха че­ш­ма. Вси­ч­ки усе­ща­ме кри­за­та и все­ки пра­ви най-не­об­хо­ди­мо­то, та­ка са усе­ти­ли и ли­п­са­та на че­ш­ма в ста­рия гро­би­щен парк, во­да­та ви­на­ги е не­об­хо­ди­мост. Все­ки, оти­вай­ки на по­к­ло­не­ние при бли­з­ки­те си, ще си на­лее,ще от­пие и ще спо­ме­не: […]Диабетичка благодари на лекарите в Балчик

Feb 12th, 2014 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Бла­го­дар­с­т­ве­но пи­с­мо към ле­ка­ри­те в Мно­го­п­ро­фил­на­та бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние в Бал­чик от­п­ра­вя бол­на от ди­а­бет же­на. Ма­ра Ве­ли­ко­ва Три­фо­но­ва от До­б­рич е по­с­тъ­пи­ла в Не­в­ро­ло­ги­ч­но от­де­ле­ние на бол­ни­ца­та в край­мор­с­кия град на 22 ок­том­в­ри 2013 г., из­пи­са­на е шест дни по-къ­с­но. Бла­го­дар­с­т­ве­но­то й пи­с­мо е ад­ре­си­ра­но до гла­в­ния ле­кар на МБАЛ “Бал­чик ЕО­ОД” д-р […]Благодарствен адрес

Aug 7th, 2013 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА

Към ве­ли­кия ни тре­нер, чо­ве­ка, ца­ря на Мор­с­ки клуб Бал­чик – Мир­ко Ра­до­с­ла­вов Мир­ков Бла­го­да­рим ти, ба­те Мир­ко, че бя­х­ме част от уни­кал­на­та ис­то­рия на Мор­с­ки клуб Бал­чик – най-ус­пе­ш­ни­ят спор­тен клуб в Бъл­га­рия! Ти ни на­ка­ра да се влю­бим ис­тин­с­ки в мо­ре­то и мор­с­ки­те спор­то­ве. Ти ни на­у­чи на ди­с­ци­п­ли­на, от­го­вор­ност, за­д­ру­ж­ност. Се­га на­в­ся­къ­де […]Благодарим на леля Женя!

Jun 19th, 2013 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

В де­т­с­ка­та гра­ди­на  де­ца­та ид­ват, из­ра­с­т­ват,на­у­ча­ват мно­го не­ща  и си оти­ват. Ед­на же­на, ни­ко­га не про­пу­с­ка те­х­ни­те де­т­с­ки пра­з­ни­ци и ви­на­ги има по­д­го­т­ве­на  из­не­на­да за тях – Же­ня Ми­те­ва. Не­й­ни­те по­да­ръ­ци но­сят   мно­го  ра­дост и ус­ми­в­ки .  Бла­го­да­рим и за лю­бо­в­та и  за ща­с­ти­е­то в очи­те на де­ца­та! Бла­го­дар­но­ст­та е ръ­ка, про­те­г­на­та към дру­гия чо­век […]Празничен поздрав

Dec 19th, 2012 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО “ВИА ПОНТИКА” – БАЛЧИК БАЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСМИХНАТА ГОДИНА  Да помогнем на Филип да се събуди

Dec 12th, 2012 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

Една майка от Пловдив чака всеки ден ”заспалото” й дете да отвори очи. Вирусна инфекция преобръща живота на семейството на Светла Пенкова и Игнат Славков. Заболяването обрича сина им – двегодишния Филип на кома в продължение на цяла година. За голямото изпитание разбрахме от рехабилитатора на бебето Анна Арапчева. Тя прави всичко възможно молбата за […]