ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 2 от извънредно заседание на Общински съвет Балчик

Nov 15th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 2 от извънредно заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 4 ноември 2015 година от 14.00 часа По първа точка от дневния ред: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, […]П Р О Т О К О Л № 1 от първото заседание на Общински съвет Балчик

Nov 15th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 1 от първото заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 4 ноември 2015 година По първа точка от дневния ред: Избор на председател на общински съвет Балчик. РЕШЕНИЕ 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира временна комисия за […]ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

Oct 22nd, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 57 от заседание на Общински съвет – Балчик, от 15 октомври 2015 година По първа точка от дневния ред: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове. Вносител: Митко Петров – зам.-кмет на общината РЕШЕНИЕ 936: На […]Протокол № 56 /17.09.2015 г. на ОбС Балчик

Sep 24th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 30.06.2015 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината ЗА ИНФОРМАЦИЯ По втора точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 […]П Р О Т О К О Л № 54 от 30 юли 2015 г. на ОбС Балчик

Aug 8th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. за местни дейности на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 891: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от Закона за Публичните […]ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

Jul 10th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

  П Р О Т О К О Л № 53 от заседание на Общински съвет – Балчик,  проведено на 25 юни 2015 година По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на помещение, представляващо стоматологичен кабинет, манипулационна и коридор, находящи се в Здравна служба с. Оброчище. Вносител: Николай Ангелов – кмет […]О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К П О К А Н А ЗА СЕСИЯ

Jun 26th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 юни 2015 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д н е в е н р е д: 1. Предложение за отдаване под наем на помещение, представляващо […]