ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Протокол №7 от 25 февруари 2016 г. на ОбС – Балчик

Mar 7th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Даване на съгласие община Балчик да членува в организация за управление на туристически район (ОУТР) с наименование „Организация за управление на варненски черноморски туристически район”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 56: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, […]ПРОТОКОЛ № 6 от 28 януари 2016 г. на ОбС – Балчик

Feb 19th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Приемане на Декларация от Общински съвет Балчик срещу намерението за промяна структурата на съдебната система и създаването на нова съдебната карта, приети от ВСС. Вносител: Атанас Жечев – председател на ОбС РЕШЕНИЕ 40: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема следната ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИ […]ПРОТОКОЛ № 5 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 17 декември 2015 година

Jan 11th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Вносител: Иванка Бързакова – общински съветник РЕШЕНИЕ 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава […]ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

Dec 21st, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 декември 2015 година от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д н е в е н р е д: 1. Определяне представител на […]ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК ПРОТОКОЛ № 4

Dec 14th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30 ноември 2015 година По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2015 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината ЗА ИНФОРМАЦИЯ По втора точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за третото […]ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК Протокол № 3 от 25 ноември 2015 г.

Dec 7th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Николай Колев, председател на комисията по избора и съставяне на комисии, предложи на общинските съветници да гласуват състава на 7-те работни комисии в ОбС Балчик. Отляво на дясно: Н.Колев, Атанас Жечев /председател на ОбС/, Николай Ангелов /кмет на Община Балчик, Милка Матеева /секретар на ОбС/                     […]ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА)

Dec 7th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Приет с решение 4 по Протокол № 3 от 25 ноември 2015 година ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Този правилник определя основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа на Общинския съвет и неговите органи, свързани с предоставените му правомощия от Конституцията на Република България и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Чл.2. […]