ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 26 юли 2016 година

Aug 24th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на щори в коридора на сградата на МЦ – І – Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 182: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 […]ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК, ПОКАНА

Aug 1st, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 юли 2016 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация град Балчик, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния   Д н е в е н  р е д: Отпускане на финансови средства за закупуване и […]Протокол № 14/30 юни 2016 година на ОбС – Балчик

Jul 22nd, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 14 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30 юни 2016 година   По първа точка от дневния ред: Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва. Връчено удостоверението на общинския съветник ЦВЕТЕЛИНА БЛАГОЕВА БЕЛЧЕВА и положена клетва.   […]Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион

Jul 9th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 68 от НО РПУ РОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение N9 238 по Протокол №27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 537 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 121 по Протокол № 12 от 16.05.2016 г. на ОбС – Балчик , Заповед № 631/14.06.2016 […]Шестата международна конференция по картография и ГИС В К.К.„Албена”

Jun 26th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

  Представителността на картографската конференция, която се откри на 13 юни 2016  в к.к. Албена впечатлява: 200 участници от над 40 държави от всички континенти –  Албания, Армения, Австрия, Белгия, Бразилия, Китай, Кипър, Хърватия, Чешката република, Египет, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексико, Мароко, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Испания, Турция, […]Конкурс за избор на ръководител и психолог в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността

Jun 11th, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Oбщина Балчик в качеството си  на бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот”, ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01 от 04.05.2016 г., изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ще проведе конкурс за избор на  ръководител и психолог в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна […]ПРОТОКОЛ № 13/24 МАЙ 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК

Jun 3rd, 2016 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Награждаване на учители по повод 24 май 2016 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 147: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от СОУ […]