ПОЛИТИКА

Семинар за съдии в навечерието на Деня на българската Конституция

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, и не­м­с­ка­та фон­да­ция „Фри­д­рих Еберт” ор­га­ни­зи­ра­ха на 15.04.2013 г. обу­че­ние на съ­ди­и­те от До­б­ри­ч­кия съ­де­бен ра­йон. Се­ми­на­рът бе на те­ма „При­з­на­ва­не, до­пу­с­ка­не на из­пъл­не­ние и из­пъл­не­ние на ре­ше­ния и ак­то­ве при дей­с­т­вие на пра­во­то на ЕС”. Той е част от про­я­ви­те, с ко­и­то Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, от­бе­ля­з­ва та­зи го­ди­на Де­ня на бъл­гар­с­ка­та […]Обучения, годишно събрание и Ден на отворени врати за Деня на Конституцията

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

По­ре­ди­ца от про­я­ви ор­га­ни­зи­ра­ха Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по по­вод Де­ня на бъл­гар­с­ка­та Кон­с­ти­ту­ция – 16 ап­рил. В на­ве­че­ри­е­то на пра­з­ни­ка съ­дът и не­м­с­ка­та фон­да­ция „Фри­д­рих Еберт” ор­га­ни­зи­ра­ха обу­че­ние на съ­ди­и­те от До­б­ри­ч­кия съ­де­бен ра­йон. Се­ми­на­рът бе на те­ма „При­з­на­ва­не, до­пу­с­ка­не на из­пъл­не­ние и из­пъл­не­ние на ре­ше­ния и ак­то­ве при дей­с­т­вие на пра­во­то на ЕС”. […]За демокрацията и финансовото … заробване!

Sep 5th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на пра­ви­тел­с­т­во­то са не­до­вол­ни, че об­ще­с­т­ве­но­ст­та на­с­то­я­ва ( ма­кар и пла­хо) да се за­чи­тат за­ко­но­да­тел­ни­те про­це­ду­ри и да се при­дър­жа­ме към при­н­ци­пи­те, ус­та­но­ве­ни по де­мо­к­ра­ти­чен път. Ако ня­ко­га ос­та­нем без де­мо­к­ра­ция, ще зна­ем ли как да опа­зим ико­но­ми­че­с­ка­та си не­за­ви­си­мост? Ба­в­но и си­с­те­ма­ти­ч­но се оря­з­ват сво­бо­да­та  и не­за­ви­си­мо­ст­та  за ре­ше­ния на на­ро­да от ко­рум­пи­ра­ни­те […]Платформа на модерната десница на българите /продължение/

Sep 5th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

За държавата Ние не вярваме, че хората са добри или лоши по природа. Затова виждаме ролята на държавата в това да насърчава добрите и да обуздава лошите страни в човешката природа и в обществото. Най-вече да създава закони, които да поощряват хората сами да се грижат за себе си. България има трагичен исторически опит. Ние […]Трай, коньо, за зелена трева!

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­ли ид­ват из­бо­ри, от­но­во но­ва въл­на от обе­ща­ния за­лю­ля вси­ч­ки пен­си­о­не­ри. И то­зи път по ци­ни­чен на­чин, по­ли­ти­ци­те ни обе­ща­ват вди­га­не на „сти­пен­ди­и­те”, т.е. пен­си­и­те със 7-10 %.  Тря­б­ва да спо­ме­на, че в Ру­мъ­ния има 18 млн. из­би­ра­те­ли и 300 де­пу­та­ти, а ние има­ме 6 млн. из­би­ра­те­ли и 240 де­пу­та­ти. Вси­ч­ки те уму­ват как и […]За премиера и… околните

Aug 22nd, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Дра­ги при­я­те­ли, ве­че и в Брю­к­сел за­бе­ля­за­ха, че Бъл­га­рия се уп­ра­в­ля­ва от му­т­ри. Ка­то се ма­х­нат ня­кол­ко­то кра­си­ви ду­ми се раз­би­ра от до­к­ла­да ед­но не­що- в Ро­ди­на­та е оси­гу­ре­на здра­ва спой­ка  ме­ж­ду “но­ва­та по­ли­ти­ка” и кри­ми­нал­на­та и ос­но­ва. Брю­к­сел на­п­ра­ви ве­ли­ко­то от­к­ри­тие твър­де къ­с­но спо­ред мен, за­що­то има­ше ме­дии, ко­и­то раз­к­ри­ва­ха фа­мо­з­но­то ми­на­ло  на Б. […]Сияна Фудулова избрана за председател на Областния съвет на БСП

Jul 25th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Си­я­на Фу­ду­ло­ва е но­ви­ят пре­д­се­да­тел на Об­ла­с­т­ни­ят съ­вет на БСП. Убе­ди­тел­но с 22 гла­са тя бе из­б­ра­на сред кан­ди­да­ту­ри­те на Не­д­ко Мар­чев – пре­д­се­да­тел на ОбС на БСП Ге­не­рал То­ше­во и Ра­до­с­лав Ива­нов, пре­д­ло­жен от ОбС на БСП До­б­рич. Ка­то пър­ва и не­от­ло­ж­на за­да­ча Си­я­на Фу­ду­ло­ва по­с­та­вя  не­за­ба­в­но пре­ми­на­ва­не към пре­ди­з­бор­на по­д­го­то­в­ка. В об­ръ­ще­ни­е­то си […]