ПОЛИТИКА

Сто дни и 9 септември

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Сто­те дни на пра­ви­тел­с­т­во­то, ро­де­но от гре­хо­в­на­та връ­з­ка ме­ж­ду БСП, ДПС и „Ата­ка“ по­ч­ти съ­в­па­д­на­ха със „све­ще­на­та“ за ве­ч­но сме­ня­ща­та име­то си ко­му­ни­с­ти­че­с­ка пар­тия – 9 се­п­тем­в­ри. Та­зи пар­тия, ко­я­то мо­же да ме­ни име­то, но не и нра­ва си, ви­на­ги ще по­чи­та да­та­та, на ко­я­то  ед­на чу­ж­да, оку­па­ци­он­на ар­мия я е по­с­та­ви­ла на власт. С […]



ПОЖАРНА БДИТЕЛНОСТ В ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Jun 26th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЛИТИКА

С на­с­тъ­п­ва­не на во­съ­ч­на зря­лост на жи­т­ни­те кул­ту­ри ря­з­ко се по­ви­ша­ва по­жар­на­та опа­с­ност в съ­щи­те. Въз­ни­к­на­ли­те по­жа­ри в те­зи ма­си­ви се ха­ра­к­те­ре­зи­рат с го­ля­ма ско­рост на раз­про­с­т­ра­не­ние, ка­к­то по по­со­ка на вя­тъ­ра та­ка и в стра­ни.То­ва оз­на­ча­ва, че вся­ко за­пал­ва­не мо­же да об­х­ва­не го­ле­ми пло­щи от ре­кол­та­та и да уни­що­жи сел­с­ко­с­то­пан­с­ка­та те­х­ни­ка. Не са ре­д­ки […]



Защо ли нищо не ме учудва?

Jun 19th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ня­ма­ше как, ра­но или къ­с­но, ръ­ко­во­д­с­т­во­то на БСП, с про­ве­ж­да­на­та от не­го по­ли­ти­ка да не сти­г­не до тук. Да изу­ми ця­ла Бъл­га­рия! С пре­д­ло­же­на­та  кан­ди­да­ту­ра­та на Де­лян Пе­е­в­с­ки за пре­д­се­да­тел на ДАНС, то­ва по­ве­де­ние на “дру­га­ри­те”, не пре­ди­з­ви­ка ни­ка­к­во учу­д­ва­не у мен! Не за­що­то съм пре­д­по­ла­гал, че не­ща­та ще се раз­ви­ят то­ч­но в то­зи мо­мент, […]



Първомайски размисли

May 8th, 2013 | От | Категория: ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Бе­ше Пър­ви май, бой­ни­ят пра­з­ник на тру­да! То­зи ло­зунг го по­м­ня още от уче­ник и със за­дъл­жи­тел­ни­те ма­ни­фе­с­та­ции пред из­б­ра­ни­те ДРУ­ГА­РИ НА ПАР­ТИ­Я­ТА. След де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те про­ме­ни от 1990 г. то­зи офи­ци­а­лен пра­з­ник, обя­вен от те­зи ДРУ­ГА­РИ, из­ве­с­т­но вре­ме бе­ше за­г­лъ­х­нал и сва­лен от ка­лен­да­ра ка­то та­къв. За жа­лост, след 2001 г. вси­ч­ки пра­ви­тел­с­т­ва след то­ва […]



Историята на една приказка

May 8th, 2013 | От | Категория: ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Има­ло ед­но вре­ме, ня­ко­га от­да­в­на,мно­го от­да­в­на,да­ле­че,мно­го да­ле­че,зад де­вет пла­ни­ни в де­се­та,ед­но цар­с­т­во,ед­но го­с­по­дар­с­т­во. В не­го уп­ра­в­ля­вал ти­ра­ни­ч­но,зъл и без­с­к­ру­пу­лен ди­к­та­тор. Той бил мно­го же­с­ток,мно­го ко­ва­рен,мно­го хи­тър и мно­го,мно­го бо­гат.В съ­що­то вре­ме изо­б­що не се ин­те­ре­су­вал от же­ла­ни­я­та и про­б­ле­ми­те на на­ро­да си,кой­то тъ­нел в ми­зе­рия и ни­ще­та.Но хо­ра­та все по­ве­че и по­ве­че осъ­з­на­ва­ли,че ве­че ня­ма […]



Винаги срещу корупцията

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние на­ме­ре­ни­е­то на РЗС да из­п­ра­ти в за­т­во­ра ко­рум­пи­ра­ни ми­ни­с­т­ри и кме­то­ве фе­о­да­ли. То­ва раз­въл­ну­ва хо­ра­та мно­го пре­ди из­бор­ни­те дни. Ка­к­ви са не­по­с­ре­д­с­т­ве­ни­те це­ли на пар­ти­я­та Ви? Спо­ред ав­то­ри­те­т­на и не­за­ви­си­ма аме­ри­кан­с­ка аген­ция ние ще спе­че­лим ме­ж­ду 7 и 9% в бъ­де­щи­те из­бо­ри, за­що­то ка­з­ва­ме ис­ти­на­та и из­ва­ж­да­ме на по­каз ко­ру­п­ци­я­та. Дър­жим на бър­за­та […]



Да изчистим България на 12 май

Apr 24th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Пре­жи­вя­ва­ме тре­та­та по­ред за Бъл­га­рия ико­но­ми­че­с­ка ,со­ци­ал­на и пар­ла­мен­тар­на кри­за от по­с­ле­д­ни­те 20 го­ди­ни.В та­зи об­с­та­но­в­ка на бе­д­ност , ко­ру­п­ция и без­за­ко­ние се на­ми­ра­ме за­ра­ди не­ком­пе­тен­т­но­то и не­ре­ши­тел­но уп­ра­в­ле­ние на стра­на­та от по­ли­ти­че­с­ка пар­тия ГЕРБ и  еки­па  Бо­ри­сов- Цве­та­нов.Ма­со­ви­те про­те­с­ти на хо­ра­та бя­ха с яс­ни ис­ка­ния за не­за­ба­в­но на­ма­ля­ва­не на не­по­сил­ни­те це­ни на то­ка ,ме­с­т­ни­те […]