ПОЛИТИКА

Покана за заседание на ОбС-Балчик

Feb 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 13 фе­в­ру­а­ри 2014 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 09.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем, чрез про­ве­ж­да­не на […]Адв. Иван Груйкин: Властта трепери да не се събудят гражданите

Feb 12th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

– Ад­во­кат Груй­кин, на­с­ко­ро обя­ви­х­те, че 100 дър­жа­в­ни та­к­си са не­за­кон­ни!? – Всъ­щ­ност око­ло 100 са об­що раз­ли­ч­ни­те та­к­си в Бъл­га­рия, а ние не сме се на­тъ­к­на­ли на за­кон­на та­ка­ва. На­ше­то по­до­з­ре­ние, а за то­ва го­во­рят вси­ч­ки­те ни ана­ли­зи, е, че вси­ч­ки дър­жа­в­ни­те та­к­си са не­за­кон­ни. Ня­ма за­ко­но­ва ос­но­ва за тях. – Ка­к­во ги пра­ви […]Десет при­о­ри­те­т­ни мер­ки за въз­ра­ж­да­не на бъл­гар­с­ки­те се­ла

Jan 22nd, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, ПОЛИТИКА

Представяме ви резюмирани 10 основни механизма, чрез които могат да бъдат решени голяма част от трупаните през последните 25 години икономически и социално-демографски проблеми в селските райони на България. Предложенията бяха посочени от Асоциацията на българските села в края на 2006-а година, като основа за законодателни инициативи и промени още преди България да стане член […]Покана за сесия на ОбС на 31 октомври 2013 г.

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЛИТИКА

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за промяна състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни-спестовни влогове. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 2. Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост […]Социалдемократи от Брашов, Румъния на гости в Балчик

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На 25.10.2013г. же­ни­те со­ци­а­ли­с­т­ки от Бал­чик по­с­ре­щ­на­ха де­ле­га­ция от со­ци­ал­де­мо­к­ра­ти­че­с­ка­та пар­тия-же­ни от об­ласт Бра­шов. Три­д­не­в­на­та ра­бо­т­на сре­ща бе ини­ци­и­ра­на през 2012г. с цел об­мя­на на опит.Об­щи­те ни ин­те­ре­си и про­б­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­о­па­з­ва­не, об­ра­зо­ва­ние, ка­к­то и ро­ля­та на же­ни­те в по­ли­ти­ка­та, про­во­ки­ра­ха раз­ли­ч­ни ди­с­ку­сии. Нашите гости останаха очаровани от красотата на Балчик и АК Двореца, […]ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ – ЛЕСЕН И ИКОНОМИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ СПОРОВЕ

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Д-р Свеня Шрьодер-Ломб, председател на Районен съд  Вединг, Германия. Д-р Све­ня Ш­рьо­дер-Ломб, пре­д­се­да­тел на Ра­йо­нен съд  Ве­динг  Съд за Ев­ро­пей­с­ка­та за­по­вед за пла­ща­не на Фе­де­рал­на ре­пу­б­ли­ка Гер­ма­ния, бе ле­к­тор на про­ве­де­ния в ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на” в края на миналия месец Бъл­га­ро-гер­ман­с­ки се­ми­нар на те­ма „Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за пла­ща­не и при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние в Гер­ма­ния”. Г-жо Ш­рьо­дер-Ломб […]А СЕГА?

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Г. Йорданов – ГОГО Ли­п­са­та   на  ли­ч­ни мъ­же е  от­б­лъ­с­к­ва­ща и вме­с­то  то­ва  се на­г­ле­да­х­ме  го­ди­ни  на­ред  на мъ­ж­кар­с­ка  са­мо­в­лю­бе­ност,  су­е­т­ност,  на­д­мен­но  еже­не  и  те­с­но­г­ръ­да  дре­б­на­вост!  За  те­зи  ду­хо­в­ни  пи­г­меи  дър­жа­ва­та  е  иг­ра­ч­ка,  ко­я­то  мо­же  да  бъ­де  без­на­ка­за­но   упо­т­ре­бе­на  и  по­т­ро­ше­на. Об­ще­с­т­ве­ни­ят  жи­вот  е  иг­ра  на апа­ши  и   стра­жа­ри, ко­и­то  та­ри­ка­т­с­ки  си де­лят  пля­ч­ка­та  за […]