ПОЛИТИКА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

във връ­з­ка с пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри за чле­но­ве на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент от Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия на 25.05.2014 г.  Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик уве­до­мя­ва из­би­ра­те­ли­те, че мо­гат да се по­да­ват пи­с­ме­ни за­я­в­ле­ния до Кме­та на Об­щи­на Бал­чик кме­то­ве­те по на­се­ле­ни ме­с­та за: 1. От­с­т­ра­ня­ва­не на не­пъл­но­ти и гре­ш­ки в из­би­ра­тел­ни­те спи­съ­ци въз ос­но­ва на за­я­в­ле­ние по об­ра­зец до 17.05.2014 […]Военни учения в Черно море, Полша и Русия

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На фо­на на кри­за­та в Ук­рай­на во­ен­ни уче­ния с уча­с­ти­е­то на во­ен­ни от САЩ ще се про­ве­дат в Чер­но мо­ре и По­л­ша. Ма­ща­б­но во­ен­но уче­ние за­по­ч­ва и в Ру­сия. Во­ен­но уче­ние на во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли на Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния и САЩ тря­б­ва­ше да за­по­ч­не на 11 март в Чер­но мо­ре. От бъл­гар­с­ко­то Ми­ни­с­тер­с­т­во на от­б­ра­на­та оба­че съ­о­б­щи­ха, […]ДОКОГА ???

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

– ДО­КО­ГА ще се раз­ре­ша­ва по­се­га­тел­с­т­во­то на при­ро­д­ни­те да­де­но­с­ти на гра­да ни – па­но­ра­ма, ба­и­ри, пла­жо­ве – със стро­и­тел­с­т­во, чу­ж­до на ин­те­ри­о­ра на гра­да ни? Не раз­ре­ша­вай­те стро­и­тел­с­т­во, по – ви­со­ко от три ета­жа, без ме­с­та за пар­ки­ра­не и не­в­к­лю­че­ни в ка­на­ли­за­ция. – ДО­КО­ГА со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ку­че­та с уми­ле­ние ще се ра­д­ват на лю­бим­ци­те си, […]Нужно ли е начално военно обучение?

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Мно­го въ­п­ро­си и не­до­у­ме­ния пре­ди­з­ви­к­ва ед­на за­по­вед на Ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та, ко­я­то гла­си, че на ос­но­ва­ние чл. 31, ал. 1, и чл. 26, т.15 от За­ко­на за от­б­ра­на­та и въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и в из­пъл­не­ние на чл. 19 от На­ре­д­ба за ус­ло­ви­я­та и ре­да за раз­к­ри­ва­не и оси­гу­ря­ва­не дей­но­ст­та на кур­со­ве по на­чал­на […]Заповед на Кмета на Община Балчик

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

    3АПОВЕД            № 118 гр.Балчик,  03 февруари 2014 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с раздел VII, чл.61 р и чл.61 с  от Закона за местните данъци и такси (посл.изм.ДВ.бр.101 от 22.11.2013 г.) и във връзка с чл.116 от Закона за туризма (обн.ДВ, бр.30/26.03.2013 г., посл. изм.ДВ.бр.109/20.12.2013 […]ЕД­НО­ЛИ­Ч­НИ­ТЕ ТЪР­ГО­В­ЦИ ПЛА­ЩАТ 15 % ДА­НЪК ВЪР­ХУ ДО­ХО­ДИ­ТЕ СИ

Feb 12th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

До­хо­ди­те от сто­пан­с­ка дей­ност на ед­но­ли­ч­ни­те тър­го­в­ци се об­ла­гат със ста­в­ка от 15 %, а за ос­та­на­ли­те до­хо­ди, по­д­ле­жа­щи на об­ла­га­не с да­нък вър­ху об­ща­та го­ди­ш­на да­нъ­ч­на ос­но­ва, вси­ч­ки фи­зи­че­с­ки ли­ца за­п­ла­щат 10 % да­нък, съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на НАП. Та­ка на­при­мер ед­но­ли­чен тър­го­вец, чи­я­то дей­ност е про­из­во­д­с­т­во на сла­д­кар­с­ки из­де­лия, ще за­п­ла­ти 15 % […]Какви пари ще се движат в Общината?

Feb 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ка­к­ви па­ри ще се дви­жат в Об­щи­на­та? В края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца Ка­би­не­тът “Оре­шар­с­ки” одо­б­ри раз­пре­де­ле­ни­е­то на 499 345 000 лв. от Пу­б­ли­ч­на­та ин­ве­с­ти­ци­он­на про­г­ра­ма за ра­с­теж и ус­той­чи­во раз­ви­тие на ре­ги­о­ни­те. За про­е­к­ти на “В и К”и за уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те са пре­д­ви­де­ни 78,3 млн. ле­ва, ка­то за “В и К”  са – 61 […]