ПОЛИТИКА

Бъл­га­ри­те в Ук­рай­на при­зо­ва­ват да се вди­г­нем в тя­х­на по­д­к­ре­па

Feb 5th, 2015 | От | Категория: ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА


На­ши­те съ­на­ро­д­ни­ци не ис­кат вой­на и не желaят да уча­с­т­ват в нея

Feb 5th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

“На бан­де­ро­в­ци­те не е до­с­та­тъ­чен ге­но­ци­дът сре­щу на­шия на­род за по­с­ле­д­ни­те 25 го­ди­ни. Не им сти­гат и по­ли­ти­че­с­ки убий­с­т­ва на бъл­га­ри­те. Ни­ко­га ня­ма да за­б­ра­вим на­ши­те ге­рои Ми­лев и Ни­ко­лов, из­го­ре­ни в Оде­са. Днес до­й­до­ха да мо­би­ли­зи­рат бъл­га­ри­те на вой­на сре­щу До­н­бас. Хо­ра­та из­ля­зо­ха на ми­тинг и не му по­з­во­ли­ха да про­че­те за­по­ве­д­та”, пи­ше в […]Приемен ден на народния представител Валентин Николов

Feb 5th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви, ПОЛИТИКА

На 15 февруари 2015 г. от 12:30 часа в клуба на НФСБ /над бистро „Синия лъв”/ ще се проведе ПРИЕМЕН ДЕН на народния представител от Патриотичен фронт ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ От 13:30 часа ще се проведе събрание на НФСБ.Избори за Европейски парламент – 2014

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЛИТИКА

Абитуриентите на СОУ “Христо Ботев” /52 ученици/, водени от класните си ръководители Л. Санджакян и Т. Давидкова, откриха манифестацията по случай 24 май. Те отговориха и на първата си социална провокация и гласуваха на 25 май за евродепутати, а ден по-късно бяха на своя бал в Lighthouse Golf Resort                  Фото: Christina Cornelia Waldorf Изтегли резултатите […]Трансграничен проект Балчик-Наводари

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Николае Матей, кмет на румънския град Наводари; Красен Русев, директор на сдружение “Еврика” и преводачът от румънски език Хинчо Хинев обсъждат трансграничния проект за построяване на бизнес център и изграждане на агро и рибен пазар в Наводари.                 Фото: М. КОСТОВА На те­ри­то­ри­я­та на об­ласт До­б­рич  се из­пъл­ня­ва Про­ект “Тран­с­г­ра­ни­чен би­з­нес цен­тър за раз­ви­тие на […]Бли­зо три пъ­ти ско­чи­ха на тър­га це­ни­те за пла­жо­ве в До­б­ри­ч­ка об­ласт

Apr 30th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

След при­к­лю­чи­ли­те в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие тър­го­ве ве­че са яс­ни оп­ре­де­ле­ни­те на­е­ма­те­ли за три пла­жа в До­б­ри­ч­ка об­ласт. За плаж “Ви­ли Чай­ка”, кой­то е с ак­ти­в­на пла­ж­на площ 1072 кв. м, тър­га е спе­че­ли­ло “Хе­ли­ос БГ” ООД – Бал­чик, пре­д­с­та­в­ля­ва­но от  Си­ме­он Го­с­по­ди­нов Ди­ми­т­ров. Дру­же­с­т­во­то е би­ло един­с­т­вен кан­ди­дат и е пре­д­ло­жи­ло го­ди­ш­на на­ем­на […]До­с­та­в­ка на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти ОТ­К­РИ­ТА ПРО­ЦЕ­ДУ­РА ЗА ВЪЗ­ЛА­ГА­НЕ НА ОБ­ЩЕ­С­Т­ВЕ­НА ПО­РЪ­Ч­КА ПО РЕ­ДА НА ЗОП С пре­д­мет: “До­с­та­в­ка на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти за ну­ж­ди­те на до­ма­шен со­ци­а­лен па­т­ро­наж и це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик” № НА ПРЕ­ПИ­С­КА­ТА В РЕ­ГИ­С­ТЪ­РА НА АОП;00479-2014-0007 КРА­ЕН СРОК за за­ку­пу­ва­не на до­ку­мен­та­ци­я­та – до 16:00 ча­са […]