ПОЛИТИКА

Коронавирус (COVID-19) – невидимият враг

Mar 23rd, 2020 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Тъй като медиите, и в частност публицистиката, имат огромнат роля като архив на човешкия живот през годините, ще започна с няколко встъпителни думи. Годината е 2020-та, месецът е март, а пролетта бавно настъпва в нашата мила родина. Улиците са пусти, транспортът разреден, а шансът да срещнеш униформен служител, извън сградата на полицията – огромен. Вероятно […]В Община Балчик ще има нови избори за общински съветници

Apr 29th, 2016 | От | Категория: Общински новини, ПОЛИТИКА

Общинската избирателна комисия в Балчик реши на свое заседание да уведоми ЦИК за решението на Върховния административен съд – София, за касиране на изборите за общински съветници в Община Балчик. Според Закона за местната власт и местното самоуправление , Общинската избирателна комисия удължи мандата на стария Общински съвет от мандат 2011-2015 г., който да работи […]Депутатът Валентин Николов – в Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Депутатът от Патриотичния фронт – Валентин Николов по време на приемния си ден в Балчик на 15 февруари 2015 г.           Фото: М.КОСТОВА ПП НФСБ обя­ви офи­ци­ал­но, че на 15 фе­в­ру­а­ри ще се съ­с­тои сре­ща на чле­но­ве­те на Па­т­ри­о­ти­ч­ния фронт в Кра­не­во и Бал­чик с на­ро­д­ния пре­д­с­та­ви­тел Ва­лен­тин Ни­ко­лов, кой­то бе­ше обя­вил и съ­о­т­ве­т­но при­ем­ни […]Подписан е Акт 16 за регионалното депо в с. Стожер

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Дър­жа­в­на­та при­е­ма­тел­на ко­ми­сия, на­з­на­че­на със за­по­вед на за­ме­с­т­ник-на­чал­ни­ка на ДНСК, по­д­пи­са акт 16 за ре­ги­о­нал­но­то де­по за от­па­дъ­ци в с. Сто­жер и до­ве­ж­да­ща­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, ко­я­то вклю­ч­ва МКРУ 20 kV, вън­ш­на ка­бел­на ли­ния 20 kV, ба­ри­е­ра на път за до­с­тъп с ви­де­о­на­б­лю­де­ние и до­ве­ж­дащ път. В съ­с­та­ва на ко­ми­си­я­та са би­ли вклю­че­ни пре­д­с­та­ви­те­ли на въз­ло­жи­те­ли­те – […]Бунт на ме­с­т­ни­те бъл­га­ри сре­щу при­ну­ди­тел­на­та мо­би­ли­за­ция за ки­е­в­с­ки­те ча­с­ти на из­то­ч­ния фронт! 

Feb 5th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­се­ле­ни­е­то от бъл­гар­с­ки­те се­ла Кю­ле­в­ча (Ку­ле­в­ча), Ди­ми­т­ро­в­ка, Пе­т­ро­с­таль (Пе­т­ровск), На­д­ре­ч­ное, Но­ви Тро­ян и бъл­га­ро-ру­мън­с­ко­то Ли­манск, Оде­с­ка об­ласт, се вди­г­на­ха на гра­ж­дан­с­ки бунт сре­щу на­сил­с­т­ве­на­та им мо­би­ли­за­ция от ки­е­в­с­ки­те вла­с­ти, вля­зо­ха в ос­т­ра кон­ф­рон­та­ция и про­го­ни­ха пра­те­ни­те от Ки­ев во­ен­ни мо­би­ли­за­ци­он­ни раз­че­ти. НЕ­ЗАБAВНО ВЪ­ВЕ­Ж­ДА­НЕ НА ОБЕ­ЩА­НИЯ ОЩЕ ПРЕ­ДИ МЕ­СЕ­ЦИ БЕЗ­ВИ­ЗОВ РЕ­ЖИМ С УК­РАЙ­НА!  ПЕ­ТИ­ЦИЯ До Пре­зи­ден­та […]На­ши съ­на­ро­д­ни­ци въ­с­та­на­ха сре­щу на­сил­с­т­ве­на­та мо­би­ли­за­ция

Feb 5th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри от се­ло Но­ви Тро­ян, Оде­с­ка об­ласт (Ук­рай­на) не ис­кат да мрат за До­н­бас и Лу­ганск и се обя­ви­ха про­тив мо­би­ли­за­ци­я­та, ко­я­то се про­ве­ж­да от вла­с­ти­те на Ук­рай­на. 98 % от на­се­ле­ни­е­то на се­ло­то са по­том­ци на пре­сел­ни­ци­те от Бъл­га­рия. В сря­да, 28 яну­а­ри, ня­кол­ко­с­то­тин же­ни от бъл­гар­с­ко­то се­ло Но­ви Тро­ян, бло­ки­ра­ха кме­т­с­т­во­то с […]Сти­га аф­ро-ази­а­т­с­ки не­за­кон­ни ми­г­ран­ти!

Feb 5th, 2015 | От | Категория: ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

От­во­ре­те гра­ни­ца­та за бъл­га­ри­те, стра­да­щи от вой­на­та в Ук­рай­на!Да си при­бе­рем бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри, пре­ди да са из­би­ли още при­ну­ди­тел­но мо­би­ли­зи­ра­ни бъл­га­ри на Из­то­ч­ния фронт! От­ва­рят ли ки­е­в­с­ки­те вла­с­ти Южен фронт сре­щу Бъл­га­рия? След ка­то на 2 май бе по­д­па­лен Бъл­гар­с­ки­ят кул­ту­рен цен­тър в Оде­са и Иван Ми­лев бе из­го­рен жив в на­па­де­ни­е­то над До­ма на […]