ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

15 години Клуб на учителя в Балчик

Dec 28th, 2010 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Скъпи колеги! Ако ме бя­х­те по­пи­та­ли, ко­га ос­но­ва­х­те своя клуб, на­вяр­но щях да ка­жа – не­от­да­в­на. Но вре­ме­то ле­ти. Из­ми­на­ли са 15 го­ди­ни от съ­з­да­ва­не­то му. За ис­то­ри­я­та те са ни­що, но за един чо­ве­ш­ки жи­вот, осо­бе­но след пен­си­о­ни­ра­не,  са мно­го дъл­го вре­ме. За то­ва днес пра­з­ну­ва­ме та­зи го­ди­ш­ни­на. Ко­га­то се пен­си­о­ни­ра­х­ме, все­ки се при­б­ра […]21 ноември – Ден на християнското семейство и християнската младеж

Dec 8th, 2010 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

То­зи ден от­бе­ля­за­х­ме, ка­к­то по­до­ба­ва. В 10.00 ч. по­се­ти­х­ме цър­ко­в­ния храм „Св.Ге­ор­ги”. За­па­ли­х­ме све­щи­ч­ки за здра­ве, дъл­го­ле­тие, бла­го­ден­с­т­вие и бла­го­по­лу­чие в се­мей­с­т­ва­та. Из­с­лу­ша­х­ме про­по­ве­д­та на свещ. Стра­тия Але­к­сан­д­ров, а в Пен­си­о­нер­с­кия клуб се съ­б­ра­х­ме, за да се по­з­д­ра­вим и по­чер­пим. С нас спо­де­ли­ха пра­з­ни­ка и ед­на част от хо­ри­с­ти­те към Об­щин­с­кия пен­си­о­нер­с­ки хор. По тра­ди­ция […]Притча за поканените на вечеря – (Лука 14:16-24)

Nov 1st, 2010 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Св. Преп. Параскева – Петка Търновска Петковден 14 октомври Ули­са­ни в ра­бо­та и раз­ни раз­в­ле­че­ния и су­е­т­ни гри­жи, съ­в­ре­мен­ни­те хри­с­ти­я­ни все по-тру­д­но на­ми­рат вер­ния път, за да по­д­ре­дят пра­вил­но жи­во­та си и да бъ­дат в мир с се­бе си и бог. Ка­к­то ка­з­ва един от по­с­ле­д­ни­те стар­ци пре­ди ко­га­то, ко­га­то ня­кои е тря­б­ва­ло да на­п­ра­ви […]Веселин Маринов в Балчик

Aug 11th, 2010 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК