ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Бербатов разпуска край Балчик

Jul 10th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Гол­май­с­то­рът на Фу­лъм Ди­ми­тър Бер­ба­тов раз­пу­с­ка по бъл­гар­с­ко­то чер­но­мо­рие с но­ва­та си ях­та. То­ва ста­на яс­но след ка­то фу­т­бо­ли­с­тът пу­с­на сним­ка в ли­ч­ния си Фей­с­бук. На нея се ви­ж­да, че е се­д­нал на пре­д­на­та част на ях­та, а от­пред се раз­по­з­на­ва бал­чи­ш­кия за­лив. За до­пъл­не­ние в про­фи­ла си Ми­т­ко е на­пи­сал и “На­с­ла­ж­да­вам се на […]V Международен детски фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество “Светът в детските длани”

Jul 10th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Над 400 де­ца от Ру­сия, Ук­рай­на, Ка­за­х­с­тан и Бъл­га­рия ще по­ка­жат зна­ни­я­та си по ан­г­лий­с­ки език по вре­ме на пе­то­то из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла, кой­то се про­ве­де от 7 до 11 юли в Бал­чик. В Бе­лия град при­с­ти­г­на и уче­ник от ита­ли­ан­с­кия град Ве­ро­на, съ­о­б­щи ос­но­ва­те­лят и ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла Све­т­ла­на Ата­на­со­ва. Та­зи го­ди­на про­г­ра­ма­та е […]Висока национална оценка

Apr 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

По слу­чай 98-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на СВВП и 100 го­ди­ни на Со­фий­с­ко­то дру­же­с­т­во на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те 75 дру­же­с­т­ва от стра­на­та се съ­б­ра­ха в Со­фия за от­че­т­но съ­б­ра­ние на 29 март т.г. Пре­д­с­та­ви­тел на бал­чи­ш­ко­то дру­же­с­т­во бе­ше Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва-пре­д­се­да­тел на СВВП Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла. По­с­ле­д­но­то бе­ше по­со­че­но за при­мер на вто­ро мя­с­то след со­фий­с­ко­то […]КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК”

Oct 5th, 2011 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Клуб „При­я­те­ли на Бал­чик” про­ве­де сво­я­та тра­ди­ци­он­на сре­ща на 24 и 25 се­п­тем­в­ри в ка­мен­на­та за­ла на Дър­жа­вен кул­ту­рен ин­с­ти­тут – Кул­ту­рен цен­тър  „Дво­ре­ца”. Ор­га­ни­за­то­ри­те на сре­ща­та арх. Вла­ди­мир По­пов, арх. Ви­к­тор По­пов, арх. Не­й­чев, Ве­се­лин Ран­ков пре­д­с­та­ви­ха ис­то­ри­я­та на ем­б­ли­ма­ти­ч­ни­те сгра­ди на Бал­чик  и про­е­к­ти­те, свър­за­ни с тя­х­но­то въз­с­та­но­вя­ва­не.  През два­та дни в ди­с­ку­си­я­та […]Випускна среща

Aug 17th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Вто­ра сре­ща за та­зи го­ди­на си ус­т­ро­и­ха ко­ле­ги от ви­пуск 1996, спе­ци­ал­ност “Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия” на Шу­мен­с­кия уни­вер­си­тет “Еп. Кон­с­тан­тин Пре­с­ла­в­с­ки”. След съ­би­ра­не­то си пре­ди око­ло два ме­се­ца в Шу­мен, те пре­д­по­че­то­ха да спо­де­лят спо­ме­ни още ве­д­нъж, то­зи път в Бал­чик, на 13 ав­густ. В Бе­лия град 20-ина­та ен­ту­си­а­с­ти, ос­та­на­ли вер­ни на обе­ща­ни­е­то от­пре­ди 15 го­ди­ни да не се за­б­ра­вят, се ви­дя­ха […]Представяне корпоративния календар на Общината за 2011г.

Feb 6th, 2011 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Пред жур­на­ли­с­ти от ме­с­т­ни­те и ре­ги­о­нал­ни ме­дии кме­тът пре­д­с­та­ви ка­лен­да­ра на Об­щи­на­та за 2011 г. При­съ­с­т­ва­ха ар­хи­те­к­ти­те от клу­ба  “При­я­те­ли на Бал­чик”, ко­и­то са по­е­ли от­го­вор­но­ст­та да ра­бо­тят за за­па­з­ва­не уни­кал­ния ар­хи­те­к­ту­рен об­лик на Бал­чик и осо­бе­но на ста­ра­та мел­ни­ца на бре­га на мо­ре­то, ко­я­то ще съ­х­ра­ни  пре­к­ра­с­на му­зей­на ек­с­по­зи­ция – ин­те­ре­с­на за гра­ж­да­ни­те и […]Юбиляри от клуб №1

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК