ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

КК “Албена” – 44 години хегемон на Северното Черноморие

Sep 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Малка справка с историята В началото на 60-те години на миналия век равния бряг, богатата пя-съчна ивица, благоприят-ният климат и екзотичната растителност на местност-та са определени като пред-поставка за развитие на международния и нацио-нален туризъм в България. Затова на 10 ноември  1965 г. Министерския съ-вет приема разпореждане N 260, с което се създва държавното търговско […]“До Чикаго и напред” породи въпроси към автора Веселин Давидков

Sep 4th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Ве­се­лин Да­ви­д­ков е ав­тор на две кни­ги: „Не­до­с­ти­жи­ма­та Скан­ди­на­вия” и „До Чи­ка­го и на­пред”. По по­вод но­во­и­з­ля­з­ла­та му вто­ра кни­га и ле­т­ния пре­с­той в ро­д­на­та му къ­ща на ул.”Ал.Стам­бо­лий­с­ки” в Бал­чик се ос­ме­лих да му за­дам ня­кои въ­п­ро­си, за от­го­во­ри­те на ко­и­то му бла­го­да­ря сър­де­ч­но.   От­къ­де до­й­де иде­я­та за за­г­ла­ви­е­то „До Чи­ка­го…” и за­що […]Изложба на румънски художници

Sep 4th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Та­зи из­ло­ж­ба, от­к­ри­та на 2 се­п­тем­в­ри 2013 г. от 18 ч. в Дво­ре­ца, е част от един про­ект за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на съ­в­ре­мен­но ру­мън­с­ко пла­с­ти­ч­но из­ку­с­т­во и в ча­с­т­ност на един ве­че ре­а­ли­зи­ран про­ект – „Пле­нер по ке­ра­ми­ка 2012 г.” в гр.Бал­чик. Ед­на идея на Илия Ян­ков, ку­ра­тор и Ге­ор­ге Фар­ка­шиу, осъ­ще­с­т­ве­на от ед­на гру­па ру­мън­с­ки […]Водещата Деница Димитрова се омъжи

Aug 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Водещата на тазгодишното издание на фестивала „Balchik Classic Days” – чаровната и прекрасно владееща английски език Деница Димитрова (арфа) се омъжи за своя колега Ищван Кацари (валдхорна). Те свирят от няколко години в „Средиземноморски квинтет” и бяха прекрасни в изпълненията си в четвъртата фестивална вечер. Сега предстои да продължат договора си в Ливанската филхармония в […]С отличие завърши Морското училище стипендиантът на “Ротари Клуб – Балчик” курсантът Росен Стоянов Добрев

Aug 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

На 11 ав­густ 2013 г. от 9:00 на Мор­с­ка га­ра – Вар­на се съ­с­тоя пра­з­ни­ч­но­то про­из­во­д­с­т­во на за­вър­ш­ва­щи­те кур­сан­ти от Ви­пуск 2013 г. на Во­ен­но­мор­с­ко­то ви­с­ше учи­ли­ще във Вар­на. С го­ля­ма гор­дост от­бе­ля­з­ва­ме, че сред тях е бал­чи­к­ли­я­та л-т. Ро­сен Ст. До­б­рев, кой­то е от­ли­ч­ник на сво­я­та спе­ци­ал­ност и на своя ви­пуск. Той по­лу­чи на­г­ра­да […]Покана за XVI Национален преглед …

Jul 31st, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, обяви, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

3 август, 9:30 ч. ч-ще “П. Хилендарски” – Балчик  XVI Национален преглед на художествената самодейност на хората от Третата въраст. Автентичен и обработен фолклор, стари градски и патриотични песни, народни танцови състави. Ще участват 90 състава от Североизточна България. Заповядайте!В галерията

Jul 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Откриване на изложба на Група “Девет+”                    Фото. Balchik.com Бал­чи­ш­ки­ят храм на из­ку­с­т­во­то – Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия – и то­ва ля­то на­си­ти про­г­ра­ма­та си /ед­но­в­ре­мен­но с ве­ли­ко­ле­п­ни­те фе­с­ти­ва­ли, кон­цер­ти и най-раз­но­о­б­ра­з­ни му­зи­кал­ни изя­ви, про­ве­ж­да­ни в чи­та­ли­ще­то и в „Дво­ре­ца”/ с мно­го и ин­те­ре­с­ни про­я­ви – еже­го­д­ния и ве­че 22-го­ди­шен „Про­цес –Про­с­т­ран­с­т­во”, про­ве­ден не­с­тан­дар­т­но с из­ло­ж­би и пър­фор­мън­си; […]