ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Невероятни випускни срещи

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

 Лятото събра в Блачик бившите съученици от СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик, випуск 1984 година, за да отпразнуват 30-годишнината от своето гимназиално дипломиране.          Фото: д-р Иво ВОЙЧЕВ Випуск 1976 г. на СПТУ по хлебопроизводство – гр. Балчик се срещнаха с любимата си класна г-жа Златка Жекова, дългогодишна преподавателка по “Основи на […]Балчик – градът, в който се сбъдват мечтите

Jul 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

 Молдованчета от град Кишинев, състав “Лира” с ръководител Евгения Болотова, бяха отличени на фестивала “Усмивките на морето”.                   фото: Г. ЙОВЧЕВ В това се убедиха всички присъстващи на XIII Детски музикален фестивал-конкурс „Усмивките на морето”, проведен от 20-25 юни в нашия град. От първия до последния ден  […]Да бъ­дем по-до­б­ри чрез из­ку­с­т­во­то

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Валя Машкарова, директор на УБГ Балчик, Калин Радков, озеленител в УБГ и студенти от Шуменския университет “К. Преславски”, специалност “Педагогика на изобразителното изкуство, с преподаватели доц. Димитър Балкански и гл. ас. Светлозар Чилингиров – на релаксираща учебна практика.   На 30 май 2014 г. в УБГ Бал­чик бе­ше пре­д­с­та­ве­на ху­до­же­с­т­ве­на из­ло­ж­ба на сту­ден­ти от Шу­мен­с­ки […]Туризъм

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

По покана на Асоциацията на черноморските общини в Балчик миналта седмица гостуваха 18 представители на туристически организации, камари, училища и общини от Италия, Турция, Испания и Унгария. След като посетиха Двореца в нашия град, изслушаха с интерес презентацията за Балчик на Димитрин Димитров, директор на ТЕМСЕ към ОБА Балчик. Фото: БТ“Тракийски скали” край Балчик – най-добрият голф курорт в Европа за 2014 г.

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Пре­с­ти­ж­на­та на­г­ра­да „Най-до­бър ев­ро­пей­с­ки голф ку­рорт“ бе­ше при­съ­де­на на голф ку­рорт Тра­кий­с­ки ска­ли” от Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та асо­ци­а­ция на голф ту­ро­пе­ра­то­ри­те (IAGTO)  све­то­в­на­та бран­шо­ва ор­га­ни­за­ция в голф ин­ду­с­т­ри­я­та. От­ли­чи­е­то бе­ше връ­че­но в че­т­вър­тък, 14 но­ем­в­ри 2013 г., на офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния за обя­вя­ва­не на­г­ра­ди­те на IAGTO по вре­ме на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то голф ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние (International Golf Travel Market  IGTM) в Ко­с­та […]Изложба “Зона за съвременно изкуство. Код: Диджитал” представиха в Дворецa

Oct 2nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

ЗО­НА ЗА СЪ­В­РЕ­МЕН­НО ИЗ­КУ­С­Т­ВО 3. Код: Ди­джи­тал пре­д­с­та­в­ля­ва ин­тер­ди­с­ци­п­ли­на­рен фе­с­ти­вал на из­ку­с­т­ва­та, пре­д­с­та­вящ твор­че­с­т­во­то на бли­зо 100 мла­ди ав­то­ри от Бъл­га­рия, Йор­да­ния, Гру­зия, Ла­т­вия, По­л­ша, Ру­сия, Хър­ва­тия, Че­хия и Ун­га­рия, с изя­вен ин­те­рес към ди­ги­тал­ни­те фор­ми и тен­ден­ции в съ­в­ре­мен­но­то из­ку­с­т­во Те­ма­ти­ка­та на съ­би­ти­е­то е мо­щ­но­то и на­ра­с­т­ва­що въз­дей­с­т­вие на ди­ги­тал­ни­те сре­д­с­т­ва за ко­му­ни­ка­ция и […]1 октомври – Международен ден на възрастните хора

Oct 2nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Поздравяваме всички пенсионери от общината, по повод 1 октомври: бъдете живи, бъдете здрави! Усмихвайте се всеки ден, затуй, че слънцето сте вии видяли, тревичка – цвете разцъвтяло, и облаче, и дъжд, и сняг, макар болежките да се обаждат. Радвайте се, че Ви има и че сте на този свят. За вестника предаде по телефона – […]