Общински новини

Започва събирането на данъци

Feb 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

Общинска данъчна служба – Балчик започна събирането на данъци, всеки ден от 8:00 до 16:30 часа, без прекъсване. Собствениците на МПС ще получат облекчения. Справки – на място или на тел. 0579 7 28 49; 0579 7 10 88; 0579 7 10 89За санирането на блоковете в Балчик

Feb 5th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Жи­те­ли­те на об­щи­на Бал­чик ще мо­гат да се въз­по­л­з­ват от про­г­ра­ма­та за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност. По­и­с­кал съм спра­в­ка за то­ва кои жи­ли­щ­ни сгра­ди в об­щи­на­та от­го­ва­рят на изи­с­к­ва­ни­я­та. Още сле­д­ва­ща­та се­д­ми­ца ще из­ве­с­тим со­б­с­т­ве­ни­ци­те на жи­ли­ща в те­зи сгра­ди за въз­мо­ж­но­ст­та те да бъ­дат са­ни­ра­ни и ка­к­во тря­б­ва да на­п­ра­вят. По-къ­с­но ще про­ве­да сре­ща с вси­ч­ки, […]Проект “РибАртфест”

Feb 5th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Община Балчик изпълнява проект “РибАртфест Балчик” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., мярка  BG MIRG SH-K-B/2-2.2-008, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство. Стойността на проекта е 207 548,30 лева без ДДС със срок на изпълнение 11 месеца.                 ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА еподобряване качеството на културните ресурси на […]6 декември- Св.Николай Чудотворец /Никулден/

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, ЦЪРКОВНИ

,, ….Цял свят те при­з­на­ва за бърз за­щи­т­ник в бе­ди. За­що­то мно­го пъ­ти ми­г­но­ве­но по­д­по­ма­гаш пъ­ту­ва­щи­те по зе­мя­та и плу­ва­щи­те по мо­ре и па­зиш от зли­ни вси­ч­ки, ко­и­то пе­ят Бо­гу: Али­лу­ия.” /Икос 12 от Ака­тист на Св.Ни­ко­лай Чу­до­то­во­рец/ В на­ше вре­ме ние че­с­то чу­ва­ме оп­ла­к­ва­ния от чо­ве­ш­ко­то без­сър­де­чие и без­раз­ли­чие към стра­да­ни­я­та на дру­ги­те, на […]Публичен търг

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: Общински новини

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС – Балчик, и Заповед № 1017/28.08.2014 г. на Кмета на Община Балчик обявявапубличен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на […]Конкурс за отдаване под наем на терен с площ 50 кв.м

Aug 14th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини

На ос­но­ва­ние  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238 по Про­то­кол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол 59/17.02.2011 г. на ОбС – Бал­чик и За­по­вед № 955/08.08.2014 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик. 1. ОБЯ­ВЯ­ВА про­це­ду­ра за ор­га­ни­за­ция […]Определяне на цени за таксиметров превоз на пътници

Aug 14th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

След последното изменение на Закона за автомобилните превози (посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г.), на основание чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона, общинските съвети определят както максималните, така и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я […]