Общински новини

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т. 8 ЗОП

Apr 17th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Предмет: Допълнителни СМР на обект “Проектиране, изграждане и реконструкция на футболен стадион в гр.Балчик” Краен срок за подаване на оферта до 16:00 часа на 11.05.2015 г. Провеждане на договарянето: 11:00 часа на 13.05.2015 г. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” […]ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Apr 17th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и пасарелки” Краен срок за подаване на оферти до 16:00 ч. на 25.04.2015 г Отваряне на оферти: 10:00 часа на 28.04.2015 г. Офертите се подават лично или по пощата с […]ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Apr 17th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Публична покана за представяне на оферти Предмет на поръчката: “Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик” Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 23.04.2015 г. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6, […]Първият прием по мярка от новата ПРСР стартира на 14 април

Apr 16th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

  На 14 април стартира първият прием по мярката 4.1 – за инвестиции в земеделието по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Това съобщи в Добрич зам.-министърът на земеделието Васил Грудев. Той, заедно с експерти, бе в Добрич, за да представи новите схеми за подпомагане в контекста на Общата селскостопанска политика […]Конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети

Mar 26th, 2015 | От | Категория: Общински новини, обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59 на ОбС – Балчик, Решения № 762, 763 и 764 […]Над 25 млн.лева е бюджетът на Община Балчик за 2015 година

Feb 19th, 2015 | От | Категория: ВАЖНА, Общински новини

С два­ма въз­дър­жа­ли се и 18 гла­са “за” Об­щин­с­ки­ят съ­вет при­е пре­д­ло­же­ния от кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов бю­джет за 2015 го­ди­на. При­хо­д­на­та и раз­хо­д­на­та рам­ки въз­ли­зат на 25 155 000 ле­ва. Оча­к­ва се не­да­нъ­ч­ни­те при­хо­ди в ха­з­на­та да са 8 784 888 ле­ва, а да­нъ­ч­ни­те – 5 396 500. Над 7 ми­ли­о­на ле­ва тря­б­ва да по­с­тъ­пят […]ЗАПОВЕД № 206

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение № 328/25.01.2002 г.), чл. 24, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета […]