36

Ре­с­то­ран­т “ЕлСимпатико” Балчик

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Ре­с­то­ран­т “ЕлСимпатико” Балчик е го­тов да по­с­ре­щ­не го­с­ти за раз­ли­ч­ни пар­ти­та, бан­ке­ти, фирмени мероприятия, сва­т­би, 8 де­кем­в­ри, Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на. Първите записани получават нашия уникален десерт безплатно. Тел: 0898 60 38 40  Тра­ди­ци­он­но сил­но уча­с­тие на бал­чи­к­лии в Ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­кия ме­мо­ри­а­лен тур­нир “Ог­нян Или­ев” Вар­на

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

В де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли – 1 но­ем­в­ри,взе­х­ме уча­с­тие в по­с­ле­д­но­то за та­зи го­ди­на съ­с­те­за­ние. Сту­де­но­то вре­ме не уп­ла­ши ни­кой от бал­чи­ш­ки­те ат­ле­ти и те ус­пя­ха да за­во­ю­ват об­що 13 ме­да­ла от III Ме­мо­ри­а­лен тур­нир “Ог­нян Или­ев” в град Вар­на, по­с­ве­тен на ви­д­ния ле­ко­а­т­лет, из­г­ра­дил мно­го и ви­д­ни спор­ти­с­ти от на­ци­о­на­лен и ме­ж­ду­на­ро­ден ма­щаб.  Ат­ра­к­ция […]Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма през 2015 г.

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма през 2015 г. Об­съ­ди­ха уча­с­т­ни­ци­те в Кон­сул­та­ти­в­ния съ­вет по ту­ри­зъм в Об­щи­на Бал­чик. На сре­ща на 31 ок­том­в­ри хо­те­ли­е­ри, пре­д­с­та­ви­те­ли на го­ле­ми ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти и спе­ци­а­ли­с­ти от ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция ди­с­ку­ти­ра­ха въз­мо­ж­но­с­ти­те за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та от ту­ри­с­ти­че­с­ка дей­ност, съ­би­ра­ни от Об­щи­на­та. Пре­д­ло­же­но бе ре­сур­сът, с кой­то раз­по­ла­га Бал­чик и ре­ги­о­нът, […]