36

Международна регата за купа “Добруджа” 2014 г.

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

При­к­лю­чи про­ект BG MIRG SH-K-B/2-2.1-008 “Бал­чик-мо­ре-тра­ди­ции”, кой­то бе ре­а­ли­зи­ран от Об­щи­на Бал­чик, с фи­нан­со­ва­та по­мощ по Ме­с­т­на стра­те­гия за раз­ви­тие на Ме­с­т­на ини­ци­а­ти­в­на ри­бар­с­ка гру­па Ша­б­ла-Ка­вар­на-Бал­чик, чрез Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие на се­к­тор “Ри­бар­с­т­во” 2007-2013 г. Про­е­к­тът стар­ти­ра на 16.01.2014 г. и про­дъл­жи 11 ме­се­ца.         Це­ли­те на про­е­к­та бя­ха на­со­че­ни към раз­но­о­б­ра­зя­ва­не на въз­мо­ж­но­с­ти­те […]Хелоуин в ЦДГ №3 “Чайка” Балчик

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Хелоуин в ЦДГ №3 “Чайка” Балчик, под ръководството на Веселина Куцарова – ДимитроваГагаузи от с.Копчак, Молдова на гости в гр. Балчик

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

29 ок­том­в­ри се че­с­т­ва ка­то Ден на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри от 1938 г., ко­га­то се от­бе­ля­з­ват тър­же­с­т­ве­но 100-го­ди­ш­ни­на­та от ос­ве­ща­ва­не­то на три­п­ре­с­тол­на­та цър­к­ва “Све­то Пре­об­ра­же­ние Го­с­по­д­не” в Бол­г­рад и 80-го­ди­ш­ни­на­та на Бол­г­ра­д­с­ка­та гим­на­зия. По то­зи слу­чай в Бал­чик Ни­ко­лай Пла­тов /ко­ор­ди­на­тор за Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия на Бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри пре­сел­ни­ци / из­п­ра­ти чрез Ин­тер­нет по­з­д­ра­ви на вси­ч­ки на­ши […]Бал­чи­к­лий­ка­та Све­т­ла­на Струн­дже­ва пре­д­с­та­вя лауреатите на МДФИ “Три­к­си” в Ита­лия

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

“След пре­к­ра­с­ни­те емо­ции от се­д­мо­то из­да­ние на “Пра­з­ник на бъл­гар­с­ко­то ки­но”в Рим- про­дъл­жа­ва­ме на­пред! – то­ва спо­де­ля в Ин­тер­нет Све­т­ла­на Струн­дже­ва, во­ка­лен пе­да­гог, пре­по­да­ва­тел по пи­а­но и сол­феж, учи­тел по му­зи­ка, съ­з­да­тел и ар­ти­с­ти­чен ди­ре­к­тор на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния де­т­с­ки фе­с­ти­вал на из­ку­с­т­ва­та “Три­к­си”, кой­то се про­ве­ж­да еже­го­д­но в Бал­чик и к.к. “Ал­бе­на”. “На 1 но­ем­в­ри  2014 […]И да­но огън­че­то Ви опа­ри!

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

За пър­ви път пре­ди 95 го­ди­ни в Пло­в­див се от­бе­ля­з­ва Де­нят на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли. То­зи акт е от­го­вор на въ­ж­де­ле­ни­я­та на на­ро­да да бъ­дат по­че­те­ни те­зи, ко­и­то са хвър­ля­ли ис­к­ри в на­ро­д­на­та свяст, ко­и­то с огън и же­ля­зо, ли­ра и тръ­ба са бу­де­ли бъл­гар­с­ко­то са­мо­съ­з­на­ние през ве­ко­ве­те.               През 1922 г. то­зи пра­з­ник офи­ци­ал­но е […]Ви­зи­т­на кар­ти­ч­ка на Ни­ко­лай Уру­мов, ко­я­то би дал на вси­ч­ки бал­чи­к­лии, ко­и­то го по­м­нят и ха­ре­с­ват те­а­т­рал­ни­те му изя­ви и най-ве­че на съ­у­че­ни­ци­те от Ви­пуск 1981 г. на гим­на­зия “Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Ак­тьо­рът Ни­ко­лай Уру­мов е ро­ден в Ка­вар­на, но из­ра­с­т­ва в Бъл­га­ре­во. За­вър­ш­ва Бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия през 1981 г., а през 1990 г. – ВИ­ТИЗ “Кръ­с­тьо Са­ра­фов”, спе­ци­ал­ност “Ак­тьор­с­ко май­с­тор­с­т­во за дра­ма­ти­чен те­а­тър”, в кла­са на проф. Ни­ко­лай Лю­ц­ка­нов. В мо­мен­та е ак­тьор e от тру­па­та на На­ро­д­ния те­а­тър “Иван Ва­зов” Со­фия. Има пет но­ми­на­ции за “Ас­ке­ер”, […]Годишна награда за млад творец

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Кметът на Добрич Детелина Николова награждава нашия приятел и сътрудник на вестник “Балчишки телеграф” Стоян Стоянов за втори път с годишна награда за млад творец и за принос в развитието на науката и културата, като ръководител на клуб за зумба, латино и фитнес танци към младежки дом Добрич.                                                                                                                                      Фото: Личен архив