36

Десантът на Балчик

Sep 30th, 2016 | От | Категория: 36

Български десант по нашия Черноморски бряг?! Никога българският флот не е замислял предварително подобна морска операция, нито е разполагал с подходящи съдове и обучена войска за тази цел. Вярно, че още в навечерието на Първата световна война, когато нашата Трета армия усилено се готви за битка с румъните в Добруджа, началникът на флота във Варна […]Конкурс “Здравей Коледа”

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36


Ремонт на ЦДГ “Дъга” село Гурково

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Валентина Желева директор на ЦДГ “Дъга” с. Гурково, общ. Балчик, участва най-активно в ремонта на детското заведение, осъществен с общински средства.               Фото: Личен архивОбу­чи­тел­ни ате­ли­е­та за мла­де­жи в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

През та­зи есен (21 октомври – 1 ноември) ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” до­ма­кин­с­т­ва и съ­дей­с­т­ва  про­ве­ж­да­не­то на  обу­чи­тел­ни ате­ли­е­та за мла­де­жи в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние, ор­га­ни­зи­ра­ни от НЧ “Ве­щи­на – 2005”, в пар­т­ньор­с­т­во с  “Фор­мат” СФФ. Иде­я­та на то­ва ме­ж­ду­ин­с­ти­ту­ци­о­нал­но на­чи­на­ние е  мул­ти­кул­тур­но­то съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и об­мен, пар­т­ньор­с­т­во­то и ра­бо­та­та в мре­жа ме­ж­ду  мла­ди­те хо­ра. По вре­ме на […]На кра­не­в­ци им оти­ва да имат ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Интервю с галеристката Ваня Маркова Га­ле­рия”Арт Мар­ко­ни” е пър­ва­та га­ле­рия в Кра­не­во и бя­х­те мно­го ен­ту­си­а­зи­ра­ни при от­к­ри­ва­не­то и в на­ча­ло­то на ля­то­то. Ка­к­ви са впе­ча­т­ле­ни­я­та в края на се­зо­на? – Мал­ко ра­зо­ча­ро­ва­щи.Не съм оча­к­ва­ла чу­де­са и бях го­то­ва за фи­нан­со­вия ре­зул­тат. Все пак то­ва е на­ча­ло. От опи­та, кой­то имам, ед­ва на тре­та­та или […]Чо­ве­кът Ми­льо Йо­чев, с ко­го­то да се гор­де­ем!

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

На ня­кол­ко пъ­ти през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни бал­чи­ш­ка­та об­ще­с­т­ве­ност раз­въл­ну­ва­но за­го­ва­ря за своя съ­г­ра­ж­да­нин Ми­льо Йо­чев, кой­то жи­вее в Бал­чик от 65 го­ди­ни и ве­че се е сра­с­нал с мо­ре­то и бре­га, с во­ен­но­то де­ло и ав­то­мо­би­ли­те. В мо­мен­та на 90 го­ди­ни, но с бо­ен войн­с­ки дух, го­тов да слу­жи в Аф­га­ни­с­тан, за ко­е­то бе съ­бе­се­д­ник […]Един раз­ли­чен пе­тък в “Лай­т­ха­ус голф ри­зорт”

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Ка­то ат­ра­к­ти­вен ку­рорт в об­щи­на Бал­чик “, Лайт ха­ус” ис­ка да бъ­де тър­сен през ця­ла­та го­ди­на за Спа -про­це­ду­ри и голф изя­ви на на­чи­на­е­щи, опи­т­ни и про­фе­си­о­нал­ни спор­ти­с­ти. Ин­те­ре­сът на ру­мън­с­ки­те ту­ри­с­ти за уи­кенд па­ке­ти­те е пре­об­ла­да­ващ. За­що да не при­в­ле­чем мла­ди­те хо­ра на Бал­чик тук? – пи­тат ме­ни­джъ­ри­те. Има спа-про­це­ду­ри, ко­и­то се пре­д­ла­гат на […]