ЦЪРКОВНИ

Великден 2014 г. в Балчик

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

Се­мей­с­т­во­то на Ва­сил Ми­тев и се­мей­с­т­во­то на Кри­с­ти­ан Янъ­ков че­с­ти­тят Ве­ли­к­ден­с­ки­те пра­з­ни­ци на сво­и­те съ­г­ра­ж­да­ни. Бал­чи­ш­ко­то се­мей­с­т­во на проф. Жан Пе­т­ров /пре­по­да­ва­тел по хи­мия в ПУ “П. Хи­лен­дар­с­ки”- Пло­в­див/, си­нът му Кон­с­тан­тин и съ­п­ру­га­та му Ма­ри­я­на по­же­ла­ват  здра­ве на бал­чи­ш­ки­те си при­я­те­ли и ро­д­ни­ните им и че­с­ти­тят Ве­ли­к­ден­с­ки­те и Гер­гьо­в­ден­с­ки­те пра­з­ни­ци. Фото: Маруся КостоваЦветница (Връбница)

Apr 9th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

Наближава големия празник Вход Господен в Йерусалим. Христос  тържествено влиза светия град “възседнал осле”, съпроводен от ликуващите викове “Осанна, благословен идещият в името Господне”. Това е един от най-трагичните празници през църковната година, предшестващ с пет дни Христовото разпятие. На пръв поглед изглежда, че това е празник на Христовото признаване, когато народът, впечатлен от чудото […]24 смелчаци се хвърлиха в морето за Йордановденския кръст

Jan 8th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

Здравко Димитров от Балчик извади кръста.     Фото: Марияна ВЪРБАНОВА 22-го­ди­ш­ни­ят Здра­в­ко Ди­ми­т­ров от Бал­чик из­ва­ди Бо­го­я­в­лен­с­кия кръст от мо­ре­то край Бе­лия град. Той е съ­с­те­за­тел по хвър­ля­не на чук в ме­с­т­ния клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка и е мно­го­к­ра­тен ре­пу­б­ли­кан­с­ки ре­кор­дьор. В мо­мен­та е сту­дент тре­ти курс в На­ци­о­нал­на­та спор­т­на ака­де­мия. Раз­ка­за, че от вто­ри клас […]Ден на християнското семейство и християнската младеж – 21 ноември

Nov 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

Пре­к­ра­сен есе­нен ден, гра­ди­ни, пъл­ни с кра­си­ви хри­зан­те­ми. Ве­д­ро ут­ро, с ла­с­ка­ва ме­ка то­п­ли­на. Бал­чи­ш­ки­те хра­мо­ве се пъл­нят с до­б­ри хри­с­ти­я­ни, за да по­че­тат хри­с­ти­ян­с­ки­те до­б­ро­де­те­ли, да за­па­лят све­щи­ца за здра­ве, бла­го­ден­с­т­вие, мир и лю­бов в хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во. За ус­пе­хи и до­б­ро бъ­де­ще на де­ца­та, за спо­кой­ни бъ­д­ни дни. Пе­в­че­с­ка­та гру­па при Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Здра­ве” […]Ропотамо ни посрещна с ласки южни и горещи

Oct 2nd, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ЦЪРКОВНИ

Ме­ка­та слън­че­ва то­п­ли­на на зла­т­на­та есен ни за­в­ла­дя и при­ма­ми, за­то­ва бър­зо се ор­га­ни­зи­ра­х­ме и с по­д­к­ре­па­та на Об­щи­на­та и на пре­д­се­да­те­ля на Об­щин­с­кия съ­вет на пен­си­о­не­ри­те – Ан­гел Съ­бев по­се­ти­х­ме кра­си­во­то Юж­но Чер­но­мо­рие. От­да­в­на на­ши при­я­те­ли – пен­си­о­не­ри от юж­но­то мо­ре ни от­п­ра­ви­ха по­ка­на и на 23 се­п­тем­в­ри 2013 г. ре­ши­х­ме да по­да­дем ръ­ка […]Да славим Богородица!

Sep 4th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

В де­ня на Го­ля­ма Бо­го­ро­ди­ца – 15 ав­густ /28 ав­густ/, хра­мът „Св.Ни­ко­ла” се из­пъл­ни с мно­го хри­с­ти­я­ни – въз­ра­с­т­ни, мла­ди и мно­го де­ца. Ико­на­та на чу­до­т­вор­на­та май­ка бе оки­че­на с мно­го цве­тя и да­ро­ве, на­с­т­ро­е­ни­е­то – пра­з­ни­ч­но, въ­о­ду­ше­ве­но. След пра­з­ни­ч­на­та ли­тур­гия и во­до­с­ве­та на дво­ра по­с­ле­д­ва пра­з­ни­чен бо­го­с­ло­в­с­ки кон­церт. Еди­на­де­сет пе­е­щи пен­си­о­не­ри про­с­ла­ви­ха и въз­пя­ха […]В памет на митрополит Кирил

Jul 17th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ЦЪРКОВНИ

В те­зи дни дъл­бо­ко скър­бим за вне­за­п­на­та кон­чи­на на на­шия скъп ар­хи­е­рей Не­го­во Ви­со­ко­п­ре­о­с­ве­щен­с­т­во Вар­нен­с­ки и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­ки ми­т­ро­по­лит Г-н, Г-н, д-р Ки­рил. По вре­ме­то  на по­ч­ти че­т­вър­т­ве­ко­в­но­то уп­ра­в­ле­ние на епар­хи­я­та, той все­о­т­дай­но, с ре­в­ност, вя­ра, мъ­д­рост и лю­бов ръ­ко­во­де­ше сво­е­то па­с­т­во за жи­во об­ще­ние с Бо­га в Цър­к­ва­та. Пло­до­ве­те на не­го­ви­те тру­до­ве са изо­бил­ни-ка­к­то в […]