ЦЪРКОВНИ

ПЕТДЕСЯТНИЦА 31-ВИ МАЙ /НЕДЕЛЯ/

May 28th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ЦЪРКОВНИ

Празникът Петдесетница е рожден ден на Църквата. На петдесетият ден след празника Пасха юдеите празнували старозаветния празник Петдесетница. Празникът бил тържествен, в Иерусалим се стичали множество юдеи, за да принесат с благодарност към Бога установената от закона жертва. Света Богородица, заедно с апостолите, била в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва след Възнесението на […]СЛОВО ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

May 25th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ЦЪРКОВНИ

След възкресението Си Христос не се възнася веднага на небето. Той остава с учениците си още четиридесет дни. Това за тях е било чудно, необикновено, особено благодатно време. Св. Лука пише, че тогава Господ „им отворил ума да разбират Писанията” (Лука 24:45). За Своето служение и за изкупителната Си мисия Спасителят говорил пред учениците Си […]Великден е!

Apr 21st, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

И тази пролет изживяхме сияйното чудо на Възкресението. Този най-светъл християнски празник ни озарява и отваря душите и сърцата ни за голямата, Христовата любов и за радостта от живота. Великден е и камбаните тържествено звънят, хората са с грейнали лица и радостно се поздравяват с: „Христос Воскресе!, Воистина Воскресе!”. Вокалната група при клуб „Здраве” се […]Слово за Великден

Apr 15th, 2015 | От | Категория: ВАЖНА, ЦЪРКОВНИ

  „Ден на Въз­к­ре­се­ние е, да про­си­я­ем от тър­же­с­т­во­то и един дру­ги­го да се пре­гър­нем! На те­зи, ко­и­то ни не­на­ви­ж­дат, да ка­жем: бра­тя и вси­ч­ко да им про­с­тим, за­ра­ди Въз­к­ре­се­ни­е­то. И та­ка да въз­к­ли­к­нем: Хри­с­тос въз­к­ръ­с­на от мър­т­ви­те, със смърт смърт­та по­бе­ди, и на те­зи, ко­и­то са в гро­бо­ве­те, жи­вот да­ри!” /Па­с­хал­ни сти­хи­ри/ В све­ще­на­та […]6 декември- Св.Николай Чудотворец /Никулден/

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, ЦЪРКОВНИ

,, ….Цял свят те при­з­на­ва за бърз за­щи­т­ник в бе­ди. За­що­то мно­го пъ­ти ми­г­но­ве­но по­д­по­ма­гаш пъ­ту­ва­щи­те по зе­мя­та и плу­ва­щи­те по мо­ре и па­зиш от зли­ни вси­ч­ки, ко­и­то пе­ят Бо­гу: Али­лу­ия.” /Икос 12 от Ака­тист на Св.Ни­ко­лай Чу­до­то­во­рец/ В на­ше вре­ме ние че­с­то чу­ва­ме оп­ла­к­ва­ния от чо­ве­ш­ко­то без­сър­де­чие и без­раз­ли­чие към стра­да­ни­я­та на дру­ги­те, на […]Успение Богородично

Aug 14th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, обяви, ЦЪРКОВНИ

На 14.08.2014г. от 17,00ч. в храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” кв.,,Ге­ми­джи­то” гр.Бал­чик ще бъ­де от­с­лу­же­на пра­з­ни­ч­на Ве­чер­ня с Пе­то­х­ле­бие; На 15.08.2014. Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но от 8,00 ч. в съ­щия храм, ка­к­то и в храм „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” ще бъ­дат от­с­лу­же­ни пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня, Св. Ли­тур­гия и Во­до­с­вет. При­кан­ват се хри­с­ти­я­ни­те да уча­с­т­ват  в пра­з­ни­ка. Протойерей Георги Петков  Възнесение Господне – Спасовден

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

,,И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца” “Из символа на вярата” Че­ти­ри­де­сет дни след Въз­к­ре­се­ние Хри­с­то­во, в че­т­вър­тък се пра­з­ну­ва Въз­не­се­ние Го­с­по­д­не. В про­дъл­же­ние на 40 дни след Въз­к­ре­се­ни­е­то Си Ии­сус Хри­с­тос ут­вър­ж­да­вал вся­ко Свое сло­во и явя­вал Сво­я­та Бо­же­с­т­ве­на си­ла. През то­ва вре­ме Ии­сус Хри­с­тос по­у­ча­вал пре­да­ни­те Си уче­ни­ци и ги […]