ПОЗИЦИИ

КАКВО ЛИ НЕ ПРАВИМ, В ПОМОЩ НА ОБЩИНА БАЛЧИК!!!

Apr 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Днес запълнихме с бетон марка Б25, една от най-проблемните дупки ( около 20 кв.м. ) на изхода на улица “Пета” във вилна зона “Сборно Място” ( най-хубавата вилна зона в Балчик ). Ще помоля общинската фирма “БКС”, да информира служителите си с почистващата техника, да не мести за напред и да запази сегашното местоположение на […]Краеведското движение в Добричка област

Apr 16th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Ако за начало на българското неорганизирано краезнание се смятат писмата на украинския историк и славяновед Юрий Венелин /1802-1839/ до видния наш просветен деец и книжовник Васил Априлов /1789-1847/ от Габрово от 27 септември и 9 октомври на далечната 1837 година, то първите наченки на това родолюбиво тогава занимание, превърнало се много по-късно в наука, в […]Престъпление срещу природата

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Направих няколко снимки, не се вижда добре номера, но мисля че може да бъде открит бусът,    който изхвърляше боклука. Общината плаща за почистването на горния път, там където се движат нашите братя роми, а те за благодарност идват и си изхвърлят боклука пред нас. Към кого трябва да се обърне човек, за да бъдат спрени […]Кучетата на град Балчик са персони

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Град Бал­чик е чу­де­сен град. Най-за­бе­ле­жи­тел­но­то са хи­ля­ди­те ма­с­тии, ко­и­то ка­то ца­ре се раз­хо­ж­дат с на­г­ли­те си по­г­ле­д­че­та и де­б­нат да за­ха­пят ня­кой ми­ну­вач. Ка­к­ва ат­ра­к­ция – око­ло Ав­то­га­ра­та, око­ло Об­щи­на­та, на пъ­па на цен­тъ­ра и по ця­ла­та алея. Ця­ло ля­то пред про­зор­ци­те на об­щин­с­ки­те слу­жи­те­ли, глу­т­ни­ца еже­д­не­в­но, бя­с­но си ку­ч­ка­ру­ва­ше и ха­пе­ше де­ца. По­тър­пе­в­ши­те […]За човещината и смирението по празниците

Mar 26th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ

За бъл­гар­с­кия ко­ле­ден дух ще ви го­во­ря. Са­мо от свое име ще ви го­во­ря, за­що­то имам име. С не­го се по­д­пи­с­вам, не с ни­к­нейм или псе­в­до­ним. Ко­ле­д­ни­ят дух, за съ­жа­ле­ние, не пре­д­по­ла­га са­мо при­по­в­ди­г­на­та пра­з­ни­ч­ност. Пре­д­по­ла­га сми­ре­ние, да по­г­ле­д­нем в се­бе си и от­там да тръ­г­не по­г­ле­дът ни за не­ща­та на­о­ко­ло. За­що­то ако под ел­ха­та […]Депутатът Валентин Николов – в Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Депутатът от Патриотичния фронт – Валентин Николов по време на приемния си ден в Балчик на 15 февруари 2015 г.           Фото: М.КОСТОВА ПП НФСБ обя­ви офи­ци­ал­но, че на 15 фе­в­ру­а­ри ще се съ­с­тои сре­ща на чле­но­ве­те на Па­т­ри­о­ти­ч­ния фронт в Кра­не­во и Бал­чик с на­ро­д­ния пре­д­с­та­ви­тел Ва­лен­тин Ни­ко­лов, кой­то бе­ше обя­вил и съ­о­т­ве­т­но при­ем­ни […]Филиал на Техническия университет във Варна ще обучава студенти по аграрно инженерство

Feb 19th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Фи­ли­ал на Те­х­ни­че­с­кия уни­вер­си­тет във Вар­на, за кой­то има пре­д­ло­же­ние да бъ­де от­к­рит в До­б­рич, ще обу­ча­ва сту­ден­ти по спе­ци­ал­но­с­ти­те “Аг­рар­но ин­же­нер­с­т­во” и “Зе­ме­дел­с­ка те­х­ни­ка и те­х­но­ло­гии”. Об­щин­с­ки­ят съ­вет на пре­д­с­то­я­що­то си за­се­да­ние тря­б­ва да да­де съ­г­ла­сие за от­к­ри­ва­не на стру­к­ту­ра­та на ви­с­ше­то учи­ли­ще. Във фи­ли­а­ла ще се обу­ча­ват сту­ден­ти по вси­ч­ки об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ни сте­пе­ни в […]