Столетница в Община Балчик

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

baba_Elena

Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­з­д­ра­ви ба­ба Еле­на Ни­ко­ло­ва от се­ло Пря­с­па, Об­щи­на Бал­чик, по по­вод 100-го­ди­ш­ния й юби­лей.

В ком­па­ни­я­та на сво­и­те бли­з­ки – де­ца, вну­ци, пра­в­ну­ци и пра-пра­в­ну­ци сто­ле­т­ни­ца­та по­лу­чи ка­то дар от кме­та те­ле­ви­зор с по­же­ла­ние да е здра­ва, да гле­да ши­ро­ко све­та и да раз­ка­з­ва на мла­ди­те ка­к­во се слу­ч­ва в не­го.

Сава ТИХОЛОВ

 

Коментарите са затворени.