Ру­с­ки­ят то­ва­рен ко­раб “Ел­га 1” – спасен непосредствено преди Никулден

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

photo_verybig_1368916

Ру­с­ки­ят то­ва­рен ко­раб “Ел­га 1” бе­д­с­т­ва на по-мал­ко от ед­на мор­с­ка ми­ля от бре­га край Бал­чик. Пла­ва­тел­ни­ят съд е на­то­ва­рен с въ­г­ли­ща и е пъ­ту­вал от ру­с­ко­то при­с­та­ни­ще Тем­рюк към Вар­на. В сле­до­бе­д­ни­те ча­со­ве око­ло не­го има­ше три спа­си­тел­ни съ­да, един от ко­и­то е хо­лан­д­с­ки­ят “Ба­ра­ку­да”. Той пра­ве­ше опи­ти да те­г­ли на бу­к­сир ава­ри­ра­лия ко­раб. “Ел­га 1” е сил­но на­к­ло­нен на­зад, а во­да­та е сти­г­на­ла до ка­ю­ти­те на мо­ря­ци­те. Еки­па­жът на ко­ра­ба, 13 мо­ря­ци, бе ева­ку­и­ран на вре­ме от на­ми­ра­щия се край Бал­чик сна­б­ди­те­лен ко­раб Sea Spider, пла­ващ под фла­га на Мар­ша­ло­ви­те ос­т­ро­ви.

Спо­ред ме­с­т­ни ри­ба­ри при­чи­на за ава­ри­я­та е про­ни­к­ва­не на во­да от­към ви­т­ло­то на ко­ра­ба. А ру­с­ки ме­дии съ­о­б­щи­ха, че е на­х­лу­ла во­да в ма­шин­но­то от­де­ле­ние от сал­ни­ка на дей­д­ву­д­на­та втул­ка.

За­по­з­на­ти твър­дят, че на мя­с­то е ра­бо­тил спа­си­те­лен екип от во­до­ла­зи, кой­то е на­п­ра­вил опи­ти да спре на­х­лу­ва­не­то на во­да през уп­лъ­т­не­ни­я­та на вин­та.

Ви­ди­мо от бре­га ня­ма раз­лив на не­ф­те­ни про­ду­к­ти във во­да­та.

“Ел­га 1” е по­с­т­ро­ен през 1991 го­ди­на и е со­б­с­т­ве­ност на ру­с­ка ком­па­ния. Ко­ра­бът е с де­ду­ейт 6277 то­на. Ме­ни­джър на пла­ва­тел­ния съд е ба­зи­ра­на­та в Тем­рюк –  Maritime Cargo Shipping Co Ltd.

По иро­ния на съ­д­ба­та съ­би­ти­е­то ста­ва 3 дни пре­ди Ни­кул­ден, Де­нят на Св. Ни­ко­лай, по­к­ро­ви­тел на ри­ба­ри и мо­ря­ци. Еки­па­жът е спа­сен по чу­до, ка­з­ват вяр­ва­щи в све­ти­я­та.      БТ

 

Коментарите са затворени.