Фестивал на лалетата в Албена

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

12 150 ла­ле­та ще ра­д­ват го­с­ти­те на Ал­бе­на в сво­е­о­б­ра­зен фе­с­ти­вал от сре­да­та на ап­рил до сре­да­та на ме­сец май. Цве­тя­та са за­са­де­ни око­ло хо­те­ли­те и в пре­д­с­та­ви­тел­ни пло­щи на ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще. По­д­б­ра­ни са мно­го­ц­ве­т­ни ми­к­со­ве и 14 чи­с­ти сор­та гра­дин­с­ки ла­ле­та от най-ат­ра­к­ти­в­ни­те кла­со­ве – бoжу­ро­ц­ве­т­ни, рем­б­ран­до­ви, ре­с­ни­че­с­ти, па­па­га­ло­ви, ли­ли­е­ц­ве­т­ни, три­умф. Лу­ку­ви­ци­те са ели­т­на се­ле­к­ция на ут­вър­де­ни про­из­во­ди­те­ли от Хо­лан­дия и Япо­ния.

Из­б­ра­ни­те сор­то­ве са сре­д­но къ­с­ни и къ­с­но­цъ­ф­тя­щи. Ко­ло­ри­тът на ла­ле­та­та се впи­с­ва уни­кал­но с окол­на­та ра­с­ти­тел­ност и об­щия ек­с­те­ри­ор, а за фон са из­по­л­з­ва­ни раз­ли­ч­ни сор­то­ве ви­о­ла. Сред се­ле­к­ци­я­та се от­к­ро­я­ва ут­вър­де­ни­ят сорт “Кра­ли­ца на но­щ­та”. То­ва е по­ч­ти чер­но ла­ле, ко­е­то из­г­ле­ж­да стра­хо­т­но, ко­га­то ра­с­те за­е­д­но с ла­ле­та в по-бле­ди то­но­ве. В су­т­ре­ш­ния и ве­чер­ния сум­рак то­ва ла­ле из­г­ле­ж­да дей­с­т­ви­тел­но чер­но. То вна­ся на­с­т­ро­е­ни­е­то на но­щ­та в гра­ди­на­та с цар­с­т­ве­на­та си тъм­но ли­ла­ва ок­ра­с­ка. До не­го се на­ре­ж­да не по-мал­ко из­ве­с­т­ни­ят “Си­ни­ят ди­а­мант”, ка­к­то и по-не­по­з­на­ти­те и но­ви  сор­то­ве – ог­не­ни­ят, еле­ган­тен Пи­тър де Льор, на­ре­чен на из­ве­с­те­ния ху­до­ж­ник, кой­то е обо­жа­вал ла­ле­та­та и ефе­к­т­ни­ят сне­ж­но­бял и аро­ма­тен  Ха­ку­ун – япон­с­ки сорт с име­то на зен- бу­ди­с­т­ки бог.

Але­к­сан­дър

ДИ­МИ­Т­РОВ

 

 

Коментарите са затворени.