В се­ми­нар ди­с­ку­ти­ра­ха ро­ля­та на чи­та­ли­ща­та

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Се­ми­нар на те­ма “Мя­с­то и ро­ля на на­ро­д­ни­те чи­та­ли­ща в На­ци­о­нал­на­та стра­те­гия за уче­не през це­лия жи­вот (2014 – 2020 г.)” се про­ве­де на края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца в Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция. При­ве­т­с­т­вие към уча­с­т­ни­ци­те в не­го от­п­ра­ви об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел д-р Мар­га­ри­та Но­во­сел­с­ка. В не­го тя по­д­чер­та ро­ля­та на чи­та­ли­ще­то ка­то мно­го­фун­к­ци­о­нал­на ин­с­ти­ту­ция, на­со­че­на към хо­ра­та от раз­ли­ч­ни въз­ра­с­ти, ко­я­то тря­б­ва да се раз­ви­ва и да е съ­в­ре­мен­на ка­то дей­ност и ви­зия.

“Вяр­вам, че имен­но вие сте хо­ра­та, ко­и­то са съ­п­ри­ча­с­т­ни към но­ви­те це­ли в чи­та­ли­щ­на­та дей­ност, ко­и­то са на­со­че­ни към по­до­б­ря­ва­не ка­па­ци­те­та и ефе­к­ти­в­но­ст­та на чи­та­ли­ще­то, и до­б­ре зна­е­те, че то тря­б­ва да иг­рае во­де­ща ро­ля в про­це­са на фор­ми­ра­не и дей­с­т­вие на ме­с­т­ни ини­ци­а­ти­ви и про­е­к­ти, ос­но­ва­ни на об­щ­но­с­т­но уча­с­тие”, за­я­ви д-р Но­во­сел­с­ка.

По вре­ме на съ­би­ти­е­то бе пре­д­с­та­ве­на На­ци­о­нал­на­та стра­те­гия за уче­не през це­лия жи­вот и въз­мо­ж­но­с­ти­те за ев­ро­пей­с­ко фи­нан­си­ра­не на чи­та­ли­ща­та за пе­ри­о­да 2014-2020 г., ка­к­то и ро­ля­та на Об­ла­с­т­ния цен­тър за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не /ОЦ­КО/ за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на на­ци­о­нал­на­та стра­те­гия за уче­не през це­лия жи­вот.               НДТ

 

Коментарите са затворени.