До­ма­те­но дър­во зрее в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на – Бал­чик

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

tamarilo

Све­жи ек­зо­ти­ч­ни  пло­до­ве от та­ма­ри­ло от­г­ле­ж­дат в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на на Бал­чик. Спе­ци­а­ли­с­ти­те  уто­ч­ня­ват, че ра­с­те­ни­е­то е  с юж­но­а­ме­ри­кан­с­ки  ко­рен от Ан­ди­те, къ­де­то ме­с­т­ни­те хо­ра го на­ри­чат дър­во до­мат.         Су­б­т­ро­пи­ч­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел се ока­з­ва ле­ко ка­п­ри­зен за на­ши­те ус­ло­вия, изи­с­к­ва по­ве­че све­т­ли­на, по­ло­жи­тел­ни тем­пе­ра­ту­ри и най-ве­че до­б­ро от­во­д­ня­ва­не. Пре­ка­ле­на­та вла­га мо­же да го убие за ня­кол­ко ча­са. Зим­на­та оран­же­рия ус­пя­ва да оси­гу­ри на  ча­дъ­ро­о­б­ра­з­но­то дър­во при­ро­ден ком­форт, бли­зък до ес­те­с­т­ве­на­та му сре­да. Вля­во от вхо­да вни­ма­ни­е­то на по­се­ти­те­ли­те  e при­в­ле­че­но от ра­с­те­ни­е­то с ла­тин­с­ко на­и­ме­но­ва­ние Solanum betaceum.

Ли­с­та­та му са ка­то на на­шия слън­чо­г­лед, пло­до­ве­те са по гро­з­до­ве от един до шест броя, с ме­ка, яд­ли­ва сър­це­ви­на и не­на­т­ра­п­чив вкус. Вре­ме­то от цъ­ф­те­жа до бе­ри­т­ба­та на дръ­в­че­то до­с­ти­га осем ме­се­ца. Жи­во­тът му про­дъл­жа­ва 12 го­ди­ни, а пи­кът на пло­до­да­ва­не е през че­т­вър­та­та го­ди­на.

Ку­ли­на­ри, при­го­т­вя­ли ре­це­п­ти с дър­ве­сен до­мат, спо­де­лят, че той мо­же да за­ме­с­ти аво­ка­до­то в ос­но­в­ни яс­тия, ор­дьо­в­ри или са­ла­ти.

Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ди­п­ло­ма­ти­че­с­кия кор­пус в Бъл­га­рия по­ха­п­ва­ли та­ма­ри­ло по Ко­ле­да ка­то гар­ни­ту­ра за ме­с­ни и ри­б­ни яс­тия, ка­то съ­с­та­в­ка за пи­ци и сте­ко­ве. Ку­ли­нар­ни­те чу­де­сии  с до­ма­те­но­то дър­во по Но­ва го­ди­на са це­не­ни в Но­ва Зе­лан­дия, Ка­нар­с­ки­те ос­т­ро­ви, Ма­дей­ра и Ява.

 

Коментарите са затворени.