Задържан е под стража италиански гражданин, издирван от френските власти

Jan 6th, 2011 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд за­дър­жа под стра­жа ита­ли­ан­с­кия гра­ж­да­нин Ро­мео Ли­бе­ра­ти. Сре­щу не­го е по­лу­чен си­г­нал по шен­ген­с­ка­та си­с­те­ма за ме­ж­ду­на­ро­д­но по­ли­цей­с­ко съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во „СИ­РЕ­НЕ”, че е обя­вен за из­дир­ва­не въз ос­но­ва на Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за арест от 07.06.2005 г., из­да­де­на от Апе­ла­ти­вен съд Кол­мар, Ре­пу­б­ли­ка Фран­ция. Той е тър­сен по при­съ­да за из­вър­ше­но те­ж­ко уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние – сво­д­ни­че­с­т­во и тра­фик на хо­ра, по ко­я­то тря­б­ва да из­тър­пи на­ка­за­ние 4 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да. Пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то се на­ка­з­ва и по бъл­гар­с­кия На­ка­за­те­лен ко­декс с ли­ша­ва­не от сво­бо­да за 3 до 10 го­ди­ни. В по­лу­че­ния си­г­нал е по­со­че­но, че де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но през пе­ри­о­да 2000 г. – 18.09.2001 г., сре­щу ня­кол­ко ду­ши, ко­и­то са би­ли убе­де­ни да про­с­ти­ту­и­рат след при­с­ти­га­не­то им на те­ри­то­ри­я­та на Ре­пу­б­ли­ка Фран­ция. Пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е из­вър­ше­но от ме­ж­ду­на­ро­д­на мре­жа с кло­но­ве в Бъл­га­рия и Тур­ция. То вклю­ч­ва пре­до­с­та­вя­не на по­ме­ще­ния и во­де­не на про­с­ти­ту­т­ки, ек­с­пе­ди­ция на па­ри­те от та­зи дей­ност в дру­га стра­на.   56-го­ди­ш­ни­ят Ро­мео Ли­бе­ра­ти е за­дър­жан на 08.12.2010 г. в по­ли­ци­я­та в До­б­рич. Той обя­с­ни пред До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд днес, че има ита­ли­ан­с­ко гра­ж­дан­с­т­во ка­то ро­ди­те­ли­те си, но е ро­ден и е жи­вял във френ­с­кия град Стра­с­бург. През 2000 г. се за­по­з­нал с бъл­гар­с­ка гра­ж­дан­ка от Тър­го­ви­ще, с ко­я­то жи­вял ня­кол­ко ме­се­ца. Тя ра­бо­те­ла ка­то про­с­ти­ту­т­ка във Фран­ция, въ­п­ре­ки не­го­во­то на­с­то­я­ва­не да спре.  Ли­бе­ра­ти е при­съ­с­т­вал ли­ч­но на съ­де­б­ни­те про­це­си в съ­да в Стра­с­бург и в Апе­ла­ти­в­ния съд в Кол­мар. През 2005 г. той се е пре­ме­с­тил да жи­вее в Ита­лия, а на сле­д­ва­ща­та го­ди­на в Бъл­га­рия, за да из­бе­г­не из­тър­пя­ва­не­то на по­с­та­но­ве­на­та му при­съ­да. Днес той за­я­ви, че же­лае до­б­ро­вол­но да бъ­де ек­с­т­ра­ди­ран за Фран­ция и по­мо­ли да му бъ­де оп­ре­де­ле­на мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние па­ри­ч­на га­ран­ция.  Пре­д­с­та­ви­те­лят на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, по­и­с­ка за­дър­жа­не­то му под стра­жа. Про­ку­ро­рът ка­то по­со­чи, че от по­лу­че­ния си­г­на­ла ста­ва яс­но, че сре­щу Ли­бе­ра­ти има из­да­де­на Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за за­дър­жа­не, ка­к­то и че той е осъ­ден на 4 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да. На­ли­це е ре­ал­на опа­с­ност да се ук­рие, тъй ка­то е на­п­ра­вил вси­ч­ко въз­мо­ж­но, за да из­бе­г­не из­тър­пя­ва­не­то на на­ка­за­ни­е­то ка­то се е ме­с­тил да жи­вее в Ита­лия и Бъл­га­рия. Ад­во­ка­тът на Ли­бе­ра­ти по­мо­ли съ­да да не ува­жа­ва ис­ка­не­то на про­ку­ра­ту­ра­та и да на­ло­жи на по­д­за­щи­т­ния му мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние па­ри­ч­на га­ран­ция. За­щи­т­ни­кът по­со­чи, че ня­ма опа­с­ност ита­ли­ан­с­ки­ят гра­ж­да­нин да се ук­рие или да из­вър­ши но­во пре­с­тъ­п­ле­ние. Той има ре­ги­с­т­ри­ра­на фир­ма в Бъл­га­рия и при­те­жа­ва иму­ще­с­т­во.            До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд пре­це­ни пре­д­с­та­ве­ни­те до­ка­за­тел­с­т­ва и ста­но­ви­ща­та на стра­ни­те и при­е, че ис­ка­не­то на френ­с­ки­те вла­с­ти е ос­но­ва­тел­но. Съ­дът тря­б­ва да на­с­ро­чи де­ло­то за раз­г­ле­ж­да­не на ис­ка­не­то им за ек­с­т­ра­ди­ция на Ли­бе­ра­ти в 7-дне­вен срок, и за то­ва про­из­во­д­с­т­во е не­об­хо­ди­мо да бъ­де оси­гу­ре­но при­съ­с­т­ви­е­то му. Пре­д­вид то­ва съ­дът му на­ло­жи мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа, ко­я­то той ще тър­пи в За­т­во­ра Вар­на. До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд раз­по­ре­ди да бъ­дат уве­до­ме­ни за за­дър­жа­не­то му ита­ли­ан­с­ко­то по­сол­с­т­во в Бъл­га­рия, а чрез не­го и се­мей­с­т­во­то на Ли­бе­ра­ти.Оп­ре­де­ле­ни­е­то на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест в 3-дне­вен срок пред Апе­ла­ти­вен съд – Вар­на.

/Добрички окр. съд/

Коментарите са затворени.