Гра­д­с­ко пър­вен­с­т­во по ша­х­мат

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10423980_671161049670307_4658296499579748141_n

Ша­х­ма­тът е уни­кал­на иг­ра,ко­я­то съ­че­та­ва в се­бе си на­у­ка,из­ку­с­т­во и порт,раз­ви­ва та­ка не­об­хо­ди­ми­те за съ­в­ре­мен­ния чо­век ка­че­с­т­ва:ум­с­т­ве­ни спо­со­б­но­с­ти,пре­д­ви­д­ли­вост,ана­ли­ти­ч­но и ло­ги­ч­но ми­с­ле­не,са­мо­с­то­я­тел­ност,на­с­той­чи­вост в пре­с­ле­д­ва­не и по­с­ти­га­не на це­ли­те ,от­го­вор­ност за взе­ти­те ре­ше­ния. На 6-7 де­кем­в­ри 2014г. в за­ла­та на ШК”Бал­чик” се про­ве­де гра­д­с­ко­то пър­вен­с­т­во по ша­х­мат.Уча­с­т­ва­ха 16 ша­х­ма­ти­с­та.Иг­ра­ха се се­дем кръ­га по 1 час на чо­век.Лю­бо­пи­т­но­то се слу­чи още в пър­ви кръг.Един сре­щу друг за­с­та­на­ха 8-го­ди­ш­ния Ан­дон Ан­до­нов сре­щу 73-го­ди­ш­ния Иван Ста­тев.Го­ле­ми­ят опит на ве­те­ра­на се ока­за ре­ша­ващ.Си­гу­рен съм,че за в бъ­де­ще То­ни го оча­к­ват мно­го ус­пе­хи.След изи­г­ра­ва­не­то на се­дем­те кръ­га се по­лу­чи сле­д­но­то кла­си­ра­не:1.Кра­си­мир Кир­чев 2.Сте­ли­ян Ми­чев 3.Жи­в­ко Ди­ми­т­ров 4.Пла­мен Пе­т­ров . При пен­си­о­не­ри­те -1.Хри­с­то Ми­тев 2.Хри­с­то Ген­чев 3.Иван Пей­чев. При де­ца­та-1.Све­то­с­лав Ни­ков 2.Ге­ор­ги Ор­ли­нов Ге­ор­ги­ев 3.Ра­до­с­лав Стан­чев. 4.Рай­чо Ми­лев 5.Ан­дон Ан­до­нов Иг­ра на кра­ле­те-та­ка на­ри­ча­ли ша­х­ма­та ка­к­то в дре­в­ни­те вре­ме­на,та­ка и се­га.Та­зи дре­в­на иг­ра е ве­ч­но мла­да,за­що­то в чи­с­ло­то на не­й­ни­те ри­ца­ри и по­к­лон­ни­ци се вклю­ч­ват но­ви по­ко­ле­ния де­ца,юно­ши и де­вой­ки

Красимир КИРЧЕВ

10523133_671161026336976_966783374464724346_n 10848000_671160996336979_8590851520047491835_n 10432464_671161086336970_7042060396283320890_n

Коментарите са затворени.