Рашидов: Не е ясно къде отиват парите от Ботаническата градина

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик  ще по­лу­чи со­б­с­т­ве­но­ст­та вър­ху Дво­ре­ца са­мо в кра­ен слу­чай. То­ва ста­на яс­но от из­ка­з­ва­не­то на ми­ни­с­тър Ве­ж­ди Ра­ши­дов  по вре­ме на пар­ла­мен­тар­ния кон­т­рол миналия петък.

Ми­ни­с­тъ­рът по­т­вър­ж­да­ва, че  на­ли­чи­е­то на две ка­си в един му­зей е уни­кал­но за све­то­в­на­та пра­к­ти­ка.

Ра­ши­дов  за­я­ви, че ви­на­ги е от­с­то­я­вал ис­ка­не­то за ед­на ка­са в ком­п­ле­к­са и  из­ра­зи съ­жа­ле­ние, че не мо­же да сти­г­не до раз­би­ра­тел­с­т­во с бо­та­ни­ци­те. Ние не сме про­тив  бъл­гар­с­ки­те сту­ден­ти, на­ши­те де­ца, да по­л­з­ват за уче­б­ни це­ли обо­со­бе­на­та Бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на,  по­со­чи ми­ни­с­тъ­рът. Той оба­че из­ка­за не­до­вол­с­т­во, че при­хо­ди­те се  де­лят по ра­в­но. По­с­тъ­п­ле­ни­я­та на ве­дом­с­т­во­то му се от­чи­тат пред дър­жа­ва­та и се ин­ве­с­ти­рат в по­д­д­ръ­ж­ка­та на це­лия Дво­рец, кой­то се ра­д­ва на мно­го го­ля­ма по­се­ща­е­мост. В съ­що­то вре­ме не е из­ве­с­т­но къ­де оти­ват уни­вер­си­те­т­с­ки­те сре­д­с­т­ва. Ра­ши­дов  е ка­те­го­ри­чен, че две­те ка­си в Дво­ре­ца са по­ро­ч­на си­с­те­ма.

При­ка­нен  от де­пу­та­ти­те да уто­ч­ни да­ли има из­г­ле­ди кме­т­с­т­во­то да по­лу­чи го­ле­мия и до­хо­до­но­сен  имот, той   пре­х­вър­ли то­п­ка­та към Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет. По ду­ми­те му, ва­ри­ан­тът об­щи­на­та да се раз­по­ре­ж­да в ком­п­ле­к­са, не е не­въз­мо­жен,  но за­се­га  ос­та­ва из­вън вни­ма­ни­е­то на уп­ра­в­ля­ва­щи­те.

Радостина ВЕЛИКОВА

в. “Бележник”

 

Коментарите са затворени.