Ни­кул­ден в Бал­чик

Dec 10th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

10393993_802236279848567_3922601287623189028_n

1200 ле­ва бя­ха съ­б­ра­ни на бла­го­т­во­ри­те­лен търг на­в­ръх Ни­кул­ден. Пра­з­ни­кът та­зи го­ди­на бе пред Мор­с­ка га­ра, къ­де­то про­то­йе­ре­и­те Стра­тия и Ге­ор­ги от­с­лу­жи­ха во­до­с­вет за здра­ве­то на мо­ря­ци и ри­ба­ри, ка­к­то и за вси­ч­ки жи­те­ли на Бал­чик.

Пред бли­зо 150 при­съ­с­т­ва­щи, со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ре­с­то­ран­ти от Бал­чик на­ре­ди­ха май­с­тор­с­ки при­го­т­ве­ни ри­б­ни спе­ци­а­ли­те­ти, ко­и­то бя­ха про­да­де­ни на тър­га.

Съ­б­ра­на­та су­ма ще бъ­де пре­да­де­на на ро­ди­те­ли­те на 16-го­ди­ш­на­та Хри­с­ти­на То­до­ро­ва, ко­я­то стра­да от це­ре­б­рал­на па­ра­ли­за.

Кме­тът и име­ник Ни­ко­лай Ан­ге­лов бла­го­да­ри за от­п­ра­ве­ни­те му по­з­д­ра­ви и по­же­ла здра­ве и мно­го ху­ба­ви мо­мен­ти за сво­и­те съ­г­ра­ж­да­ни. В при­ве­т­с­т­ви­я­та се вклю­чи и Ро­сен Ди­мов, пре­д­се­да­тел на Ри­бар­с­ко­то сдру­же­ние в Бал­чик.

За до­б­ро­то на­с­т­ро­е­ние на пра­з­ни­ка се по­г­ри­жи­ха гру­па­та за ав­тен­ти­чен фол­к­лор при чи­та­ли­ще “Ва­сил Ле­в­с­ки – 1959”, съ­с­та­вът за по­пу­ляр­ни пе­с­ни от НЧ “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – 1870” и ор­ке­с­тър за на­ро­д­на му­зи­ка от град Вар­на.

Утвърден водещ на програмата бе актьорът от Драматичен театър “Йордан Йовков” град Добрич – Красимир Демирев, който създава настроение на всички летни фестивали в Белия град.

Този ден е празник и за банкерите, на които редакцията пожелава увеличаване на авоарите на гражданите и стабилноста на банките.

Сава ТИХОЛОВ

10392280_802236396515222_4277241659406070268_n 10522680_802236379848557_1119632333935581218_n 10801684_802236453181883_1184807710304574886_n 10850152_802236349848560_7920598142876515982_n

Коментарите са затворени.