Ефективна присъда за неправоспособен шофьор, причинил смърт при катастрофа

Jan 6th, 2011 | От | Category: Общински новини

На­ка­за­ние  3 го­ди­ни  9 ме­се­ца и 29 дни ли­ша­ва­не от сво­бо­да да из­тър­пи 34-го­ди­ш­ни­ят Сте­фан П. Бо­ри­сов от гр. Но­ви Па­зар, по­с­та­но­ви До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд. Той бе при­з­нат за ви­но­вен за то­ва, че на 16.02.2010 г. при уп­ра­в­ле­ние на лек ав­то­мо­бил „Ре­но 19” по вто­ро­к­ла­сен път ме­ж­ду кръ­с­то­ви­ще­то сре­щу бен­зи­но­с­тан­ция „Ром­пе­т­рол” и раз­к­ло­на за с. Ро­га­че­во, об­щи­на Бал­чик, ка­то е на­ру­шил пра­ви­ла­та за дви­же­ние, по не­пре­д­па­з­ли­вост е при­чи­нил смърт­та на 32-го­ди­шен мъж и 3 сре­д­ни те­ле­с­ни по­в­ре­ди на 15 го­ди­ш­но мом­че. Той е на­ру­шил чл. 150 от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, кой­то по­з­во­ля­ва уча­с­тие в дви­же­ни­е­то по пре­во­з­но сре­д­с­т­во, уп­ра­в­ля­ва­но от пра­во­с­по­со­бен во­дач и чл. 21, кой­то за­б­ра­ня­ва дви­же­ние със ско­рост над 90 км в час. До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд го оп­ра­в­да по по­в­ди­г­на­то­то му об­ви­не­ние  по чл. 20 от За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, кой­то за­дъл­жа­ва во­да­ча да се дви­жи със ско­рост, съ­о­б­ра­зе­на със съ­с­то­я­ни­е­то на пъ­тя и не­го­вия ре­леф, и да спре при въз­ни­к­ва­не на опа­с­ност за дви­же­ни­е­то. Съ­де­б­ни­ят съ­с­тав му на­ло­жи за то­ва пре­с­тъ­п­ле­ние на­ка­за­ние от 2 го­ди­ни 11 ме­се­ца и 29 дни. Съ­дът гру­пи­ра то­ва с на­ка­за­ния, на­ло­же­ни  на Бо­ри­сов от ра­йон­ни­те съ­ди­ли­ща в Ген. То­ше­во и Но­ви па­зар. Съ­дът оп­ре­де­ли той да из­тър­пи по-те­ж­ко­то на­ка­за­ние от 2 го­ди­ни 11 ме­се­ца и 29 дни. До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд уве­ли­чи то­ва на­ка­за­ние с 10 ме­се­ца и по­с­та­но­ви то да бъ­де из­тър­пя­но в за­т­вор или за­т­вор­ни­че­с­ко об­ще­жи­тие от за­к­рит тип при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим. Де­ло­то бе раз­г­ле­да­но по ре­да на съ­к­ра­те­но­то съ­де­б­но сле­д­с­т­вие по мол­ба на Сте­фан Бо­ри­сов след ка­то той при­з­на фа­к­ти­те и об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, по­со­че­ни в об­ви­ни­тел­ния акт. С та­зи про­це­ду­ра е съ­о­б­ра­зен и раз­ме­рът на на­ло­же­но­то му на­ка­за­ние. На­с­ле­д­ни­ци­те на по­чи­на­лия и 15-го­ди­ш­ния или не­гов по­ве­ре­ник не се яви­ха на де­ло­то днес, ни­то са по­да­ли гра­ж­дан­с­ки ис­ко­ве. Бо­ри­сов ня­ма про­во­с­по­со­б­ност да уп­ра­в­ля­ва пъ­т­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во, но е шо­фи­рал. През 2008 г. той е осъ­ден от Ра­йо­нен съд – Но­ви Па­зар на про­ба­ция за уп­ра­в­ле­ние на МПС в ед­но­го­ди­ш­ния срок от на­ка­з­ва­не­то му по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред за шо­фи­ра­не без кни­ж­ка. На 07.02.2010 г. по­д­съ­ди­ми­ят е за­ку­пил лек ав­то­мо­бил, без да спа­зи изи­с­к­ва­ни­я­та на За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та. На 15.02.2010 г. той, же­на­та, с ко­я­то жи­ве­ел на се­мей­ни на­ча­ла, и си­нът й би­ли на го­с­ти в с. Го­рун. След 16 ч. на дру­гия ден те тръ­г­на­ли да се връ­щат, ка­то Бо­ри­сов уп­ра­в­ля­вал „Ре­но­то”. С тях пъ­ту­вал и по­с­т­ра­да­ли­ят 32-го­ди­шен мъж, кой­то се­дял зад Бо­ри­сов. При дви­же­ние по вто­ро­к­ла­сен път с. Об­ро­чи­ще – с. Ро­га­че­во, по­д­съ­ди­ми­ят уп­ра­в­ля­вал ко­ла­та със ско­рост око­ло 128 км в час. В от­се­ч­ка­та ме­ж­ду кръ­с­то­ви­ще­то сре­щу бен­зи­но­с­тан­ция „Ром­пе­т­рол” и раз­к­ло­на за с. Ро­га­че­во, при пре­о­до­ля­ва­не на де­сен за­вой, ав­то­мо­би­лът се за­вър­тял око­ло вер­ти­кал­на­та си ос, пре­ся­къл ко­со пла­т­но­то за дви­же­ние, на­в­ля­зъл в ле­вия бан­кет и се уда­рил в край­пъ­т­но дър­во в об­ла­ст­та на та­ва­на на ку­пе­то зад сре­д­ни­те ко­лон­ки. 32-го­ди­ш­ни­ят мъж е по­чи­нал от по­лу­че­ни­те при про­из­ше­с­т­ви­е­то гръ­д­на и ко­рем­на тра­в­ми. Мом­че­то е счу­пи­ло ко­с­ти на дя­с­на ръ­ка и крак, и е по­лу­чи­ло тра­в­ма­ти­ч­на пне­в­мо­ния и кръ­во­и­з­лив на чер­ния дроб. Сте­фан Бо­ри­сов има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, не ра­бо­ти, ня­ма склю­чен гра­ж­дан­с­ки брак. Той е кри­ми­нал­но про­я­вен и за пе­ри­о­да 1999 – 2008 г. е осъ­ж­дан 6 пъ­ти за кра­ж­би, при­с­во­я­ва­не на чу­ж­да вещ и уп­ра­в­ле­ние на ав­то­мо­бил без пра­во­с­по­со­б­ност. При­съ­да­та мо­же да бъ­де об­жал­ва­на и про­те­с­ти­ра­на пред Апе­ла­ти­вен съд – Вар­на.

/До­б­ри­ч­ки окр.съд/

Коментарите са затворени.