Община Балчик завърши успешно програмния европейски период 2007-2013 г.

Dec 3rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640062

имитрин Димитров пред в.”Балчишки телеграф”

Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров е ди­ре­к­тор на Ди­ре­к­ция „Ту­ри­зъм, ев­ро­фон­до­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и еко­ло­гия” към ОбА Бал­чик от 5 го­ди­ни. Пре­ди то­ва има стаж ка­то ад­ми­ни­с­т­ра­тор и уп­ра­ви­тел в ИТ се­к­то­ра. В ръ­ко­во­д­на­та му дей­ност из­пъ­к­ват ка­че­с­т­ва на ор­га­ни­зи­ран ръ­ко­во­ди­тел и ино­ва­тор.

Кои са реализираните европейски проекти?

За про­г­рам­ния пе­ри­од 2007-2013 г. по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007   2013 г.са по­д­го­т­ве­ни и ре­а­ли­зи­ра­ни сле­д­ни­те про­е­к­ти:

–              „Ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще „Сбор­но мя­с­то”,

– „Рехабилитация и благоустрояване на улици, рехабилитация на два паркинга и изграждане на места за отдих в гр. Балчик“,

–              „По­ви­ша­ва­не енер­гий­на­та ефе­к­ти­в­ност на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик“,

–              „За­щи­та на мор­с­кия бряг на гр. Бал­чик от аб­ра­зия и еро­зия“,

–              „Ре­а­ли­за­ция на Цен­тър за на­с­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип (ЦНСТ) – гр. Бал­чик с ка­па­ци­тет 14 де­ца и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на при­ле­жа­що­то двор­но про­с­т­ран­с­т­во в УПИ III, кв. 148, ж.к. Ба­лик“,

–              „Об­но­вя­ва­не и обо­ру­д­ва­не със спе­ци­а­ли­зи­ра­на апа­ра­ту­ра за об­раз­на ди­а­г­но­с­ти­ка и кли­ни­ч­на ла­бо­ра­то­рия на МБАЛ-Бал­чик“,

–              „По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­на­та с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик“, чи­я­то об­ща стой­ност е 20 041 905,42 лв.

По та­зи опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма Об­щи­на Бал­чик бе пар­т­ньор и по про­е­к­ти­те „Пъ­с­т­ро­то ли­це на До­б­ру­джа”, и „Съ­з­да­ва­не и фун­к­ци­о­ни­ра­не на Об­ла­с­тен ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър  До­б­рич“.

По опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да“ 2007-2013 г. се из­пъл­ня­ват про­е­к­ти­те „Ре­ха­би­ли­ти­ра­не на ПСОВ  Ал­бе­на, общ. Бал­чик“, „Из­г­ра­ж­да­не на тре­ти ута­и­тел и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не на ПСОВ – Бал­чик в Чер­но мо­ре и раз­ши­ря­ва­не об­х­ва­та на ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа“ и „Пре­то­вар­на стан­ция за твър­ди би­то­ви от­па­дъ­ци  Бал­чик“ ка­то част от про­е­к­та за „Из­г­ра­ж­да­не на ре­ги­о­нал­на си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те в ре­ги­он До­б­рич“. До то­зи мо­мент е при­к­лю­чи­ло из­г­ра­ж­да­не­то на Пре­то­вар­на стан­ция за твър­ди би­то­ви от­па­дъ­ци, а по ос­та­на­ли­те два са по­д­го­т­ве­ни и вне­се­ни за раз­г­ле­ж­да­не в МОСВ пре­дин­ве­с­ти­ци­он­ни­те про­у­ч­ва­ния.

Бал­чи­к­лии не счи­та­ме, че жи­ве­ем в сел­с­ки ра­йон, но сме до­вол­ни, че бя­х­ме вклю­че­ни и в “Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни” 2007 – 2013г.

Та­зи про­г­ра­ма пре­до­с­та­вя мно­го въз­мо­ж­но­с­ти, но за из­ми­на­лия про­г­ра­мен пе­ри­од Об­щи­на Бал­чик бе до­пу­с­ти­ма са­мо по мяр­ка 321 “Ос­но­в­ни ус­лу­ги за на­се­ле­ни­е­то и ико­но­ми­ка­та в сел­с­ки­те ра­йо­ни”, за­то­ва в Кра­не­во бе ре­а­ли­зи­ран про­е­к­тът „Из­г­ра­ж­да­не на ка­на­ли­за­ция и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­п­ро­вод и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. „Чер­но мо­ре”, с. Кра­не­во и ре­ха­би­ли­та­ция на во­до­с­на­б­ди­тел­на, ка­на­ли­за­ци­он­на мре­жа и пъ­т­на на­с­тил­ка на ул. „Ду­нав”, с. Кра­не­во”  на об­ща стой­ност 2 556 962,00 лв.

В на­ша­та об­щи­на се ре­а­ли­зи­ра­ха и мно­го про­е­к­ти по Опе­ра­ти­в­на­та про­г­ра­ма “Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си” 2007 – 2013г. Кои са те и на ка­к­ва стой­ност? Кол­ко ра­бо­т­ни ме­с­та се оси­гу­ри­ха за хо­ра­та от Об­щи­на Бал­чик?

Ре­а­ли­зи­ра­ни­те  про­е­к­ти по та­зи про­г­ра­ма са „Про­те­г­на­та ръ­ка”, „Про­те­г­на­та ръ­ка за по­мощ”, „Да про­те­г­нем ръ­ка за по­мощ“, „Ние иг­ра­ем и учим за­е­д­но“, „По­д­к­ре­па за до­с­то­ен жи­вот“, „Старт на ка­ри­е­ра­та”,“Нов из­бор  раз­ви­тие и ре­а­ли­за­ция”. В мо­мен­та се из­пъл­ня­ва про­е­к­тът „ЦНСТ  Бал­чик“.

В рам­ки­те на все­ки един от про­е­к­ти­те са пре­до­с­та­вя­ни спе­ци­фи­ч­ни со­ци­ал­ни ус­лу­ги, оси­гу­ре­на бе ра­бо­та за над 400 без­ра­бо­т­ни.

Раз­ка­же­те по­ве­че за про­е­к­ти­те „Ре­а­ли­за­ция на Цен­тър за на­с­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип (ЦНСТ) – гр. Бал­чик с ка­па­ци­тет 14 де­ца и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на при­ле­жа­що­то двор­но про­с­т­ран­с­т­во в УПИ III, кв. 148, ж.к. Ба­лик“ и „ЦНСТ  Бал­чик“.

Да, те­зи два про­е­к­та са вза­им­но свър­за­ни. По “Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” бе из­г­ра­ден цен­тъ­рът, с ус­ло­вия, бли­з­ки до се­мей­ни­те, в кой­то ще бъ­дат на­с­та­не­ни 14 де­ца от спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ин­с­ти­ту­ции. По “Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си” е из­б­ран екип от 8 чо­ве­ка, ко­и­то ще се гри­жат за тях.

По ка­к­ви дру­ги опе­ра­ти­в­ни про­г­ра­ми сте ра­бо­ти­ли?

С цел по­ви­ша­ва­не ква­ли­фи­ка­ци­я­та на слу­жи­те­ли­те от Об­щи­на Бал­чик раз­ра­бо­ти и из­пъл­ни про­е­к­ти­те по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет” 2007 – 2013г. : „Оп­ти­ми­зи­ра­не на про­це­са на фор­ми­ра­не на ка­че­с­т­ве­ни по­ли­ти­ки в об­щи­на Бал­чик чрез ши­ро­ко при­ла­га­не на при­н­ци­па на пар­т­ньор­с­т­во”, „По­д­по­ма­га­не ус­той­чи­во­то раз­ви­тие на Об­щи­на Бал­чик, чрез обу­че­ние на слу­жи­те­ли­те в об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция“, „Ефе­к­ти­в­на и ефи­ка­с­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция в Об­щи­на Бал­чик”,  „По­ви­ша­ва­не ква­ли­фи­ка­ци­я­та на слу­жи­те­ли­те в Об­щи­на Бал­чик“,  „Ефе­к­ти­в­на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик“.

От го­ля­мо зна­че­ние за Об­щи­на­та е Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие на се­к­тор “Ри­бар­с­т­во” 2007-2013, по ко­я­то в мо­мен­та се из­пъл­ня­ват 4 про­е­к­та „Ри­бАрт фест“, „Бал­чик-мо­ре, тра­ди­ции“, „Из­г­ра­ж­да­не и обо­ру­д­ва­не на съ­о­ръ­же­ния за съ­х­ра­не­ние на ри­бар­с­ки при­на­д­ле­ж­но­с­ти в ПИ 02508.86.39 (УПИ XI-39), на­хо­дящ се в град Бал­чик“, „Съ­х­ра­ня­ва­не на при­ро­д­но­то на­с­ле­д­с­т­во на гр. Бал­чик чрез об­но­вя­ва­не на те­ма­ти­чен парк “ЕХО”, на об­ща стой­ност 889 059,62 лв.

Ка­к­во ще ка­же­те за про­г­ра­ма­та за Тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Бъл­га­рия – Ру­мъ­ния?

По та­зи про­г­ра­ма Об­щи­на Бал­чик, ка­то пар­т­ньор из­пъл­ня­ва два про­е­к­та: “Чер­но­мор­с­ки ве­ло­си­пед  Ди­вер­си­фи­ци­ра­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ус­лу­ги в тран­с­г­ра­ни­ч­ни­ят ре­ги­он Кон­с­тан­ца  Бал­чик чрез ве­ло­си­пе­ди BS“ и „Из­ку­с­т­во­то в из­г­ра­ж­да­не­то на ар­хи­те­к­тур­ни­те пар­ко­ве на Чер­но мо­ре“ (”Cross Border Gardening Art by Black Sea”) .

Оча­к­ва­ме през но­вия про­г­ра­мен пе­ри­од те­х­ни­ят брой да е по-го­лям, за­що­то има­ме до­б­ро съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во с гра­до­ве­те Кон­с­тан­ца, Ман­га­лия и Те­кир­гьол.

Об­щи­на Бал­чик уча­с­т­ва ка­то пар­т­ньор и по дру­ги про­г­ра­ми, фи­нан­си­ра­ни от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз, с про­е­к­ти­те”Енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност на гра­д­с­ки­те ло­ги­с­ти­ч­ни ус­лу­ги за мал­ки и сре­д­ни ев­ро­пей­с­ки ис­то­ри­че­с­ки гра­до­ве”  ENCLOSE (”ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns”), по про­г­ра­ма „Ин­те­ли­ген­т­на енер­гия за Ев­ро­па” и „Пи­ло­тен мо­дел на из­г­ра­ж­да­не и фи­нан­си­ра­не на слън­че­во ули­ч­но ос­ве­т­ле­ние в Чер­но­мор­с­ки­те об­щи­ни” по Про­г­ра­ма за Мал­ки про­е­к­ти на Гло­бал­ния еко­ло­ги­чен фонд.

През та­зи го­ди­на бя­ха одо­б­ре­ни и из­пъл­не­ни и 2 про­е­к­та по Пу­б­ли­ч­на­та ин­ве­с­ти­ци­он­на про­г­ра­ма “Ра­с­теж и ус­той­чи­во раз­ви­тие на ре­ги­о­ни­те” – „Ре­ха­би­ли­ти­ра­не пъ­тен уча­с­тък км. 10+100  до км. 17+800 /Дро­п­ла -Се­но­кос/ от  Път IV  29608“  и “Ре­монт на сгра­да за об­ще­с­т­ве­но хра­не­не”, на­хо­дя­ща се в ПИ с иден­ти­фи­ка­тор 02508.73.81, гр. Бал­чик, ул. “Вар­нен­с­ка” № 2 на об­ща стой­ност 3 971 063,90 лв.

Г-н Ди­ми­т­ров, ка­к­во оз­на­ча­ва де­по­зи­ран про­ект?

По вся­ка опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма еже­го­д­но се из­го­т­вя и пу­б­ли­ку­ва ин­ди­ка­ти­в­на про­г­ра­ма, в ко­я­то е ука­за­но ка­к­ви бю­дже­т­ни ли­нии ще бъ­дат от­во­ре­ни, ка­к­ви про­е­к­ти ще се фи­нан­си­рат по тях и на ка­к­ва стой­ност, кои са до­пу­с­ти­ми­те бе­не­фи­ци­ен­ти. Ко­га­то Об­щи­на Бал­чик е до­пу­с­тим бе­не­фи­ци­ент, се раз­ра­бо­т­ва про­ект по кри­те­ри­и­те, оп­ре­де­ле­ни от про­г­ра­ма­та и се вна­ся  /де­по­зи­ра/  в оп­ре­де­ле­ния срок за раз­г­ле­ж­да­не. За да бъ­де един про­ект раз­г­ле­дан от уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган на ед­на про­г­ра­ма, той тря­б­ва да бъ­де де­по­зи­ран на­в­ре­ме, и за да бъ­де одо­б­рен, тря­б­ва да от­го­ва­ря на вси­ч­ки изи­с­к­ва­ния на та­зи про­г­ра­ма.

В мо­мен­та Об­щи­на Бал­чик има 4 де­по­зи­ра­ни про­е­к­та  1 по Аме­ри­кан­с­ка­та про­г­ра­ма “Из­пъл­не­ние на мер­ки за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност в Мно­го­п­ро­фил­на бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние (МБАЛ), гр.Бал­чик”, цел­та на кой­то е по­до­б­ря­ва­не­то на енер­гий­ни­те ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки на сгра­да­та, на­ма­ля­ва­не по­т­ре­б­ле­ни­е­то на еле­к­т­ро­е­нер­гия чрез вне­д­ря­ва­не на съ­в­ре­мен­ни енер­го­с­пе­с­тя­ва­щи те­х­но­ло­гии; 2 по Про­г­ра­ма БГ08,“Кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во и съ­в­ре­мен­ни из­ку­с­т­ва” – „Съ­х­ра­не­ние и въз­ра­ж­да­не на кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во на град Бал­чик“ и „Ди­ги­та­ли­зи­ра­не на ек­с­по­на­ти от кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во на Бал­чик“ и 1 про­ект по На­ци­о­нал­на­та схе­ма за зе­ле­ни ин­ве­с­ти­ции.

На цен­тъ­ра на Бал­чик, на пл. “21 се­п­тем­в­ри”, сте на­п­ра­ви­ли из­ло­ж­ба с фо­то­си на обе­к­ти, из­пъл­не­ни по оп­ре­де­ле­ни про­г­ра­ми. С кои от тях да се гор­де­ем най-мно­го и за­що?

На та­зи из­ло­ж­ба е пре­д­с­та­ве­на ед­на мал­ка част от вси­ч­ки про­е­к­ти, ко­и­то е из­пъл­ни­ла Об­щи­на Бал­чик. Мо­гат да се по­со­чат и те­зи, из­пъл­не­ни по про­г­ра­ми­те ФАР, Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни, „Кра­си­ва Бъл­га­рия”, „Гло­бал­ни би­б­ли­о­те­ки”, „От со­ци­ал­ни по­мо­щи към оси­гу­ря­ва­не на за­е­тост”, „Об­ще­с­т­ве­на тра­пе­за­рия“.

В то­зи раз­го­вор аз ци­ти­рах пре­дим­но име­на­та на про­е­к­ти­те, съ­з­на­вай­ки, че ре­зул­та­тът от тях тру­д­но мо­же да се опи­ше в рам­ки­те на ня­кол­ко стра­ни­ци. Жи­те­ли­те на Об­щи­на­та оба­че еже­д­не­в­но по­л­з­ват ус­лу­ги­те, ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та и ре­сур­си­те, при­до­би­ти в ре­зул­тат на ра­бо­та­та на ко­ле­ги­те от вси­ч­ки ди­ре­к­ции на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция.

Интервю: Маруся КОСТОВА

P2490426

Коментарите са затворени.