Пиано Бар Билярд в Балчик на европейско ниво

Dec 3rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640081

Но­ви­ни­те в Бал­чик за­по­ч­на­ха да се раз­на­сят по ев­ро­пей­с­ки. От ус­та , на ус­та. Ве­че 2 го­ди­ни се го­вор, че в к-с „Ма­ри­на Си­ти”Бал­чик  има „Пи­а­но Бар Би­лярд”. Не­що, не­об­хо­ди­мо за кул­тур­ния имидж на на­шия град и за мла­де­ж­кия по­рив на бал­чи­к­лии.  На­з­на­че­ни­ят уп­ра­ви­тел Зла­т­ко Ки­ри­лов, ро­дом от с.Цър­к­ва, си раз­би­ра до­б­ре от ра­бо­та­та. По­г­ле­дът му, до­ка­то го­во­ре­х­ме, не про­пу­с­ка­ше ни­то ед­но от се­дя­щи­те и още тол­ко­ва пра­во­с­то­я­щи ме­с­та. „ Ви­на­ги съм осу­е­тя­вал ин­ци­ден­ти­те и ат­мо­с­фе­ра­та е ком­фор­т­на” – ка­за ен­ту­си­а­зи­ра­но мла­ди­ят 30-го­ди­шен мъж, спор­тист по об­ра­зо­ва­ние, с дъл­бок ин­те­рес и по­з­на­ния в ар­хе­о­ло­ги­я­та. Той смя­та, че чо­век тря­б­ва да учи мо­ти­ви­ра­но и да се ре­а­ли­зи­ра не­пре­мен­но там, за къ­де­то е по­лу­чил зна­ния. Жал­ко­то е, че мла­ди­те хо­ра ма­со­во на­пу­с­кат Бъл­га­рия, имен­но за­що­то ня­ма как и къ­де да се ре­а­ли­зи­рат.

Са­ма се убе­дих, че в ба­ра е мно­го при­я­т­но. Ос­но­в­но се иг­ра­ят 4 ви­да би­лярд, най – мно­го т.н. „ру­с­ки” и сну­кър. Зла­т­ко кон­сул­ти­ра вси­ч­ки, ко­и­то же­ла­ят да ус­во­ят то­зи мо­де­рен се­га спорт. Има 6 би­ляр­д­ни ма­си, дартс, мул­ти­ме­дий­на ма­са с 33 иг­ри, джа­га. Пи­а­но ба­рът е по­д­хо­дящ за фир­ме­ни пар­ти­та, за бан­ке­ти, за кон­фе­рен­ции. За по­с­то­ян­ни­те чле­но­ве има до 30 % на­ма­ле­ние. Екип от два­ма­та ру­с­ки со­б­с­т­ве­ни­ка и уп­ра­ви­те­лят по­ч­ти еже­д­не­в­но об­съ­ж­дат по­ли­ти­ка­та на за­ве­де­ни­е­то и тър­сят оп­ти­мал­но­то. На­ме­ри­ли са го.

Клу­бът, ка­к­то го на­ри­чат по­ве­че­то по­се­ти­те­ли, ста­на по-по­пу­ля­рен, ко­га­то в не­го за­по­ч­на­ха на жи­во да пе­ят из­ве­с­т­ни и по-мал­ко из­ве­с­т­ни пе­ви­ци и гру­пи. Та­ки­ва не ли­п­с­ват и кон­ку­рен­ци­я­та е го­ля­ма. От Му­зи­кал­но­то учи­ли­ще в До­б­рич и Вар­на по­с­то­ян­но бъл­ват му­зи­кан­ти. Ра­бо­та за тях тру­д­но се на­ми­ра. Клу­бо­ве­те са из­ход,  до­ка­то съ­бе­рат сла­ва и за­ми­нат за чу­ж­би­на. Ми­на­лия пе­тък се на­с­ла­ди­х­ме на ед­на пе­ви­ца, ко­я­то е до­а­йен в пе­в­че­с­ка­та гил­дия – Не­ли Гре­гъ­ри. Умее да пее и да съ­з­да­ва на­с­т­ро­е­ние на вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, не­за­ви­си­мо от въз­ра­ст­та и пре­д­по­чи­та­ни­я­та. По­ра­д­ва­х­ме се за кра­т­ко на Трио „Стар” от До­б­рич, на чер­ни­те ди­а­ман­ти и DJ  – из­пъл­ни­те­ли.

Пре­д­по­ла­гам, че по-ав­то­ри­те­т­на­та и уле­г­на­ла пу­б­ли­ка­от Бал­чик най-ве­че и от ре­ги­о­на ще за­по­ч­не ка­те­го­ри­ч­но да пре­д­по­чи­та Пи­а­но Бар Би­лярд, за­що­то ня­ма чал­га, има ка­че­с­т­ве­на му­зи­ка, об­с­лу­ж­ващ пер­со­нал на ни­во, за­ба­в­ле­ния, на ко­и­то не мо­жеш да се на­с­ла­диш са­мо за един ден. Та­ка че, за­по­вя­дай­те. Сле­д­ват мно­го по­чи­в­ни и пра­з­ни­ч­ни дни. Мя­с­то­то ни за от­дих е в Пи­а­но Бар Би­лярд  в Бал­чик.

Маруся КОСТОВА

P2640088

Коментарите са затворени.