Турнир по шахмат за деца

Dec 3rd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10676243_667569756696103_2056231729951272930_n

Ша­х­ма­тът е до­с­тъ­пен за хо­ра от вси­ч­ки про­фе­сии и въз­ра­с­ти. И мла­деж, и въз­ра­с­тен, имат ед­на­к­ви въз­мо­ж­но­с­ти да по­бе­дят и да бъ­дат по­бе­де­ни. Ин­дий­с­ка на­ро­д­на мъ­д­рост ка­з­ва: „ Ша­х­ма­тът – то­ва е мо­ре, от ко­е­то и ко­мар мо­же да пие, но в ко­е­то и слон мо­же да се окъ­пе.”

На 29 но­ем­в­ри 2014 г. в за­ла­та на ШК „Бал­чик” се про­ве­де тур­нир за де­ца. То­ва съ­с­те­за­ние по­с­та­вя на­ча­ло­то на ша­х­ма­т­ния фе­с­ти­вал – „Бал­чик 2014”, вклю­ч­ващ 5 тур­ни­ра за вси­ч­ки въз­ра­с­ти.

Уча­с­т­ва­ха де­ца от три­те учи­ли­ща в гра­да – ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”, ОУ „Ан­тим I” и СОУ „Хри­с­то Бо­тев”. Изи­г­ра­ха се 5 кръ­га по Швей­цар­с­ка­та си­с­те­ма, по 20 ми­ну­ти на чо­век.

След ос­пор­ва­на и ди­на­ми­ч­на иг­ра, се по­лу­чи сле­д­но­то кла­си­ра­не: 1.Све­то­с­лав Ни­ков 2.Ге­ор­ги Ор­ли­нов 3.Ан­дон Ан­до­нов  /8 г./4.Ра­до­с­лав Стан­чев 5.Рай­чо Ми­лев 6.Де­лян Ба­нов.

Пър­ви­те че­ти­ри­ма са уче­ни­ци от ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”. Рай­чо е от ОУ „Ан­тим I”, а Де­лян е от СОУ „Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик. Вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци по­лу­чи­ха по­да­ръ­ци – ша­х­ма­т­ни кни­ги и гра­мо­ти. По вре­ме на тур­ни­ра бя­ха оси­гу­ре­ни и сла­д­кар­с­

ки из­де­лия.

Бла­го­да­ря на на­ши­те спон­со­ри, с чи­я­то по­мощ се про­ве­де Де­т­с­кия ша­х­ма­тен тур­нир – „За­хар­ни из­де­лия”, „Ад­рес”/Аген­ция за не­д­ви­жи­ми имо­ти/, Бен­зи­но­с­тан­ция „Ла­фи”.

„Ни­кой ня­ма да съ­жа­ля­ва за вре­ме­то, от­да­де­но на ша­х­ма­та, за­що­то за­ни­ма­ни­я­та ще ни по­мо­г­нат по-къ­с­но в ов­ла­дя­ва­не­то на ко­я­то и да е про­фе­сия” – пре­по­ръ­ч­ва Ти­г­ран Пе­т­ро­сян, Де­ве­ти све­то­вен шам­пи­он по ша­х­мат.

Красимир КИРЧЕВ

Председател на ШК „Балчик”

 

Коментарите са затворени.