Протокол № 46 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27 ноември 2014 г.

Dec 3rd, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: 1. Предложение за приемане на актуализиран бюджет на община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 718: 1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2014 година, както следва:

1.2. Приходи в размер на 26 267 737 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 762 467 лв.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 18 505 270 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 4 846 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 934 206 лв.

1.2.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 355 770 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 321 400  лв.

1.2.2.3.2. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 17 511 лв.

1.2.2.3.3. Трансфери от ПУДООС в размер на 16 859 лева.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 946 381 лв.

1.2.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на  1 469 615  лв.

1.2.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  91 066 лв.

1.2.2.7. Финансиране 5 983 094 лв.

1.3. Разходи в размер на 26 267 737 лв., разпределени по функции и по второстепенни разпоредители съгласно Приложения № 2 и № 3.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 762 467 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 16 219 258 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 183 000 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 2 286 012 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 10 719 946 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Приема актуализиран план за капиталови разходи “билостава” по Приложение № 5а.

2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 946 381 лв. съгласно Приложение № 5в,  в т.ч.:

2.1.1. Основен ремонт художествена галерия в размер на 226 100 лв.

2.1.2. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 284 335 лв.

2.1.3. Ремонт на сграда за обществено хранене в размер на 312 581 лв.

2.1.4. Рехабилитация на пътен участък Дропла  Сенокос в размер на 1 096 500 лв.

2.1.5. Резерв 5% в размер на 26 865 лв.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 9.

2.4. Приема актуализиран разчет на разходите финансирани от преходния остатък от приватизационни сделки – Приложение 5б.

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

3.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  50 000 лв.;

3.2. Субсидии за читалища  672 400 лв., съгласно Приложение № 7 (399 500 лв. от местни приходи)

3.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 1 955 866 лв., съгласно Приложение № 6.

3.4. Програма за развитие на туризма 1 160 000 лв. съгласно Приложение № 8.

4. Одобрява актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2014 г. в размер на 1 469 615 лв., съгласно Приложение № 4, 4а и 4б.

4.1. Приема разшифровка на планираните трансфери на проекти по програми на ЕС през 2014 г. съгласно Приложение №10.

5. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 22 107 935 лв.

6. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 27 371 729 лв.

7. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на актуализирания бюджет.

8. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на Община Балчик за 2014г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Разглеждане Доклад за финансовото състояние на Търговските Дружества за деветмесечието на 2014 година, за информация.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

По трета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за прекратяване и откриване производство по ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците  Регион Добрич” и анексиране на Споразумение за партньорство.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 719: Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с реализация на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“:

1. Дава съгласие за прекратяване и откриване производство по ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците   Регион Добрич“, като датата на прекратяване, срока за ликвидацията и ликвидаторът бъдат определени от общото събрание на сдружението.

2. Дава съгласие след създаване на юридическо лице по реда на чл. 24 от Закона за управление на отпадъците, с наименование: Сдружение „Регионално управление на отпадъците  Добрич“ да бъде анексирано Споразумение за партньорство, сключено на 16.09.2011 г. между Общините Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците  Регион Добрич“, като навсякъде в споразумението СНЦ „Управление на отпадъците  Регион Добрич“ бъде заменено със Сдружение „Регионално управление на отпадъците  Добрич“.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик  да предприеме последващите, съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за промяна на т. 1 от Решение 539, Протокол № 37 от 27.02.2014 година на Общински съвет  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 720: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1 от Закон за социално подпомагане; чл. 36, ал. 2, т. 7 а, “аа” и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с реализация на приоритетните цели, планирани и заложени в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.) на Община Балчик /Решение 796, Протокол № 62 от 28.04.2011 г. на ОбС Балчик/, Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Балчик за 2014 г. /Решение 344, Протокол № 24 от 25.04.2013 г.на ОбС Балчик/ и писмо от Агенция за социално подпомагане с вх. № 24-170-23/13.11.2014 г., Общински съвет Балчик, РЕШИ:

1. Променя точка 1 от Решение 539, Протокол  № 37 от 27.02.2014 година на Общински съвет Балчик, както следва:

БИЛО:  Дава съгласие Община Балчик да продължи да развива социална услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” след изтичане на договор ВG051РO001-5.2.12-0033-С0001 от 03.12.2013 г., сключен между община Балчик и Агенция за социално подпомагане, считано от 01.06.2015 г. като държавно делегирана дейност.

СТАВА: Дава съгласие Община Балчик да продължи да развива социална услуга – резидентен тип “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” след изтичане на договор ВG051РO001-5.2.12-0033-С0001 от 03.12.2013 г. между община Балчик и Агенция за социално подпомагане, считано от 01.10.2015 г. като делегирана от държавата дейност.

2. Точка 2 и т. 3 от цитираното решение остават непроменени.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване допълнително възнаграждение на кметовете и кметските наместници в община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 721: На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет  Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през 2014 година на кметовете и  кметските наместници в Община Балчик, както следва:

1. Данаил Петров Караджов    – кмет с.Оброчище                                                      – 1000 лв.

2. Румен Петков Николов                         – кмет с. Кранево                                                          – 1000 лв.

3. Минко Маринов Попов                        – кмет с. Соколово                                                       – 1000 лв.

4. Михаил Атанасов Милчев   – кмет с. Сенокос                                                          – 1000 лв.

5. Тодор Иванов Георгиев                        – кмет с. Гурково                                                           – 1000 лв.

6. Шукри Али Шукри                   – кмет с. Стражица                                                       – 1000 лв.

7. Реджеб Ибрямов Реджебов              – кмет с. Ляхово                                                            – 1000 лв.

8. Блага Кирилова Атанасова  – кметски наместник с.Дропла                             –   700 лв.

9. Съби Крумов Василев                            – кметски наместник с.Безводица                       –   700 лв.

10. Илийчо Андреев Илиев                     – кметски наместник с.Змеево                                              –   700 лв.

11. Ради Атанасов Радев                           – кметски наместник с.Църква                              –   700 лв.

12. Стойка Йорданова Донева               – кметски наместник с.Дъбрава                            –   700 лв.

13. Сергей Панайотов Георгиев            – кметски наместник с.Пряспа                               –   700 лв.

14. Илияна Димитрова Димитрова     – кметски наместник с.Рогачево                           –   700 лв.

15. Елица Димитрова Карлукова          – кметски наместник с.Тригорци                          –   700 лв.

16. Орхан Юсеинов Алиев                       – кметски наместник с.Бобовец                            –   700 лв.

17. Георги Илиев Генов                             – кметски наместник с.Царичино                         –   700 лв.

18. Мехмед Хасан Расим                          – кметски наместник с.Кремена                           –   700 лв.

19. Йордан Койчев Коев                           – кметски наместник с.Храброво                         –   700 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЗКПУ „Сокол” с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 722: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 39-03-4/13.11.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЗКПУ “Сокол” с. Соколово с ЕИК 834024336, със седалище и адрес на управление: с. Соколово, обл. Добрич, представлявано от председателя Деньо Цонев Попов, по отношение на ПИ № 67951.501.1073 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ II, кв.51 по ПУП на “Стопански двор” с. Соколово, целият с площ от 20 491 м2, като ЗКПУ “Сокол” изкупи частта па Община Балчик, равняваща се на 1 777 м2 /хиляда седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4390/30.10.2014 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 10662.00 лв. /десет хиляди шестстотин шестдесет и два лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова   председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 723: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Надка Любомирова Герджикова от с. Оброчище, за лечение на синът й Димитър Стоянов Стоев, пострадал при инцидент във Франция, в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

2. Али Илхан Али от с. Соколово, за социално подпомагане на баба му Рамие Бекирова Алилова, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Николинка Николаева Николова от с. Царичино, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

4. Ганка Петкова Велчева от с. Царичино, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Нели Илиева Михайлова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

6. Исмет Енвер Расим от гр. Балчик, за лечение,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

7. Иван Росенов Стоянов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Георги Йорданов Димитров от с. Църква, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Жана Алексиева Гогова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

10. Вечие Хюсеинова Реджебова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

11. Станка Дикова Радева от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева

12. Динка Добрева Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

13. Тодорка Лазарова Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 62788.38.526 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 724: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 62788.38.526 с цел отреждане и застрояване за “Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с. Рогачево, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 62788.38.539 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 725: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 62788.38.539 с цел отреждане и застрояване за “Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с. Рогачево, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 39459.19.13 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 726: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.19.13 с цел отреждане и застрояване за “Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 20 общински съветници: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 39459.19.2 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 727: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.19.2 с цел отреждане и застрояване за “Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, от 20 общински съветници: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

/Продължава от стр.3/

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 728: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.21.8 с цел отреждане и застрояване за “Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 39459.22.9 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 729: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.22.9 с цел отреждане и застрояване за “ПСД” – /предимно складови дейности/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 02508.10.610 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 730: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.610        с цел отреждане и застрояване за “Ов” – /ваканционно селище/ по кадастралната карта на град Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие и разрешение за изменение на ПУП   ПРЗ за УПИ ІІІ  309 и промяна на улична регулация от ОТ 25 до ОТ 24 в кв. 4 по плана на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 731: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава предварително съгласие и разрешава изменение на ПУП  ПРЗ за УПИ ІІІ-309 и промяна на улична регулация от ОТ 25 до ОТ 24 в кв.4 по плана на с. Кранево, Община Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Утвърждаване на актуализиран списък на длъжностите и лицата от община Балчик, пътуващи от местоживеене до местоработата за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 732: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Решение 530, т. от Протокол № 36/13.02.2014 г. и Докладни записки и списъци, представени от директорите на училища с вх. № № 31-07-16/30.09.2014 г; 31-05-21/18.09.2014 г., общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Утвърждава актуализиран списък на длъжностите и лицата от община Балчик, които имат право на транспортни разходи за 2014 година, съгласно Приложение № 11 А/Б/В по т. 6 към Решение 530 от Протокол № 36/13.02.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Балчик.

Вносител: Никола Аркалиев  председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели

РЕШЕНИЕ 733: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, писма с изх. № 1503/04.09.2014 г. и № 1846/03.11.2014 г. на Районен съд Балчик, Общински съвет  Балчик утвърждава следния състав за съдебни заседатели при Районен съд град Балчик, за мандата от 01.01.2015 г. до 01.01.2020 г., както следва:

1. Любомир Николов Лефтеров

2. Марияна Асенова Инджева

3. Борислава Енчева Съпунджиева

4. Виктория Иванова Якова

5. Румяна Борисова Тодорова

6. Кристина Стоянова Славчева

7. Мая Георгиева Георгиева

8. Станка Иванова Мартинова

9. Християн Георгиев Маринов

10. Стела Симеонова Маринова

11. Василка Стоянова Симеонова

12. Марина Вълева Станева

13. Мирослав Радев Моралийски

14. Румен Александров Георгиев

15. Тодорка Иванова Трендафилова

16. Мария Стоянова Пейчева

17. Иванка Николова Томова

18. Румен Колев Цонев

19. Ервин Халимов Ибрямов

20. Доньо Гинев Донев

21. Станислава Атанасова Митева

22. Илияна Николова Илиева

23. Елица Петкова Кръстева   Василева

24. Димитричка Георгиева Овчарова

25. Радка Стефанова Георгиева

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Допълване на Решение 638, Протокол № 42 от заседание на ОбС гр. Балчик, проведено на 26.06.2014 г. за преобразуване на акционерно дружество “Тихия кът”, с общинско участие в капитала, чрез отделяне в новоучредено акционерно дружество.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 734: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, ал. 2 от ЗМСМА, вр. с чл. 226 ТЗ, Общински съвет гр. Балчик РЕШИ:

Допълва свое Решение 638, прието с  Протокол № 42 от заседание, проведено на 26.06.2014 г., както следва:

2.5. Определя за представител на Община Балчик за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите за преобразуване на “Тихия кът” АД чрез отделяне и образуване на новото дружество – Николай Добрев Ангелов  кмет на Община Балчик или на упълномощено по надлежния ред от него лице.

В останалите си части решението е без промяна.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 20 общински съветници: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.