Условно наказание

Jan 6th, 2011 | От | Category: Общински новини

На­ка­за­ние 3 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да с из­пи­та­те­лен срок от 3 го­ди­ни и гло­ба в раз­мер на 200 лв. по­лу­чи 35-го­ди­ш­ни­ят Кра­си­мир Па­шов, след ка­то днес До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд одо­б­ри склю­че­но­то ме­ж­ду не­го и Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на де­ло­то в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то той е при­з­нат за ви­но­вен за то­ва, че на 06.09.2009 г. в с. Кра­не­во и в гр. До­б­рич при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, чрез из­по­л­з­ва­не на пла­те­ж­ни ин­с­т­ру­мен­ти – две де­би­т­ни кар­ти, из­да­де­ни на име­то на гра­ж­дан­ка на гр. Вар­на, е из­те­г­лил от бан­ко­мат в с. Кра­не­во 300 лв., от бан­ко­мат в гр. До­б­рич 30 лв. и е на­п­ра­вил два опи­та да из­те­г­ли от бан­ко­ма­ти в До­б­рич су­ми в раз­мер на 400 лв. и 300 лв. При­чи­не­ни­те с пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то иму­ще­с­т­ве­ни вре­ди са въз­с­та­но­ве­ни. Кра­си­мир Па­шов се при­з­на за ви­но­вен и ка­за, че до­б­ро­вол­но е по­д­пи­сал спо­ра­зу­ме­ни­е­то с про­ку­ра­ту­ра­та. Той раз­би­ра, че то има по­с­ле­д­с­т­ви­я­та на вля­з­ла в си­ла при­съ­да и се от­ка­з­ва от раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то по об­щия ред. Па­шов жи­вее в с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик, има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, не е же­нен, не е осъ­ж­дан. До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд ус­та­но­ви, че спо­ра­зу­ме­ни­е­то не про­ти­во­ре­чи на за­ко­на и мо­ра­ла, одо­б­ри го и пре­к­ра­ти на­ка­за­тел­но­то про­из­во­д­с­т­во сре­щу 35-го­ди­ш­ния. Оп­ре­де­ле­ни­е­то на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд не по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест.

/Добрияки окр. съд/

Коментарите са затворени.