Де­т­с­ка­та гра­ди­на в с. Гур­ко­во ста­на ка­то но­ва

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

10006230_368003693367729_6185335524106914634_n

ЦДГ”Дъ­га” с. Гур­ко­во офи­ци­ал­но от­во­ри вра­ти за сво­и­те въз­пи­та­ни­ци на 21 но­ем­в­ри 2014год., след ка­то кме­тът на  се­ло­то То­дор Ге­ор­ги­ев и Пре­д­се­да­те­лят на зе­ме­дел­с­ка­та ко­о­пе­ра­ция То­дор Мо­ра­лий­с­ки сря­за­ха лен­та­та.

След дву­ме­се­чен ре­монт на сгра­да­та де­цат от се­ла­та Гур­ко­во и Три­гор­ци се ра­д­ват на нов пре­к­ра­сен дом. На тър­же­с­т­ве­но­то от­к­ри­ва­не при­съ­с­т­ва­ха ро­ди­те­ли и жи­те­ли на се­ло­то, ка­к­то и би­в­ша­та ди­ре­к­тор­ка  на де­т­с­ка­та гра­ди­на Ма­рия Ди­ми­т­ро­ва.

Коментарите са затворени.