Обяви

Jul 23rd, 2010 | От | Category: ВАЖНА

Продавам

*Про­да­вам пар­цел 500 кв.м,

вил­на зо­на Тел:0899 324 608      /1-1/

*Про­да­вам 150 кв.м двор­но мя­с­то в с.

Хра­б­ро­во с че­ш­ма. Тел: 7 42 59  /2-2/

*Про­да­вам пар­цел в ре­гу­ла­ция 640кв.м на ул. Ста­ра пла­ни­на, до по­жар­на­та.

Тел: 0889 614 762 /5-3/

*Про­да­вам къ­ща в гр. Шу­мен, с  два дка дв. мя­с­то в кв. “Ма­каи”.

Тел: 0895 31 28 38 /11-4/

*Про­да­вам фри­зер “Фрин­ко” с 6 че­к­ме­дже­та,

за­па­зен в иде­ал­но съ­с­то­я­ние.    Тел: 0579 7 32 59 /10-2/

На­е­ми

*Стая за но­щу­в­ки, хо­тел­с­ки тип: ба­ня, хла­дил­ник,

ка­бел­на ТВ, це­на по до­го­ва­ря­не.  Тел: 0895 11 50 75 /1-1/

*Да­вам под на­ем ка­ра­ва­на за бър­за за­ку­с­ка на

“Ри­бар­с­ки пло­щад”.   Тел: 0896 44 25 26    /2-2/

*Да­вам под на­ем но­ва лу­к­со­з­на ви­ла в  с. Со­ко­ло­во,

Бал­чи­ш­ка об­ши­на, дъл­го­с­ро­ч­но,три спал­ни,

ба­ня, хол, ку­х­ня и двор; 400лв. ме­се­ч­но. Тел: 0882 53 18 71  / 3-2/

Раз­ни

* “Адрес” – недвижими имоти гр.Балчик

търси консултанти за работа.

Тел: 0887 52 17 83 и 0579 7 70 11            /2-2/

*Би­с­т­ро “Пал­ма” (Дво­ре­ца)

тър­си го­т­вач.  Тел: 0884 23 34 13     /1-1/

*Тър­ся ра­бо­та ка­то па­зач /

ох­ра­на, по­д­ръ­ж­ка  Тел: 0899 336103    /10-2/

*От­дъ­х­не­те то­ва ля­то в къ­ща за го­с­ти “При оре­хи­те” – с Оре­шак на 200 м от Тро­ян­с­кия ма­на­с­тир. Ти­ши­на, уют, при­ро­д­ни кра­со­ти.

Tел: 0886 82 94 49   /3-3/

*Про­да­вам че­ти­ри двой­ки фа­за­ни

по 40 ле­ва двой­ка­та.   Тел. 0899 836 964

*Ре­к­лам­на аген­ция “BKdesign” Ул. Зл. Пе­т­ков 37 пре­д­ла­га; Пре­д­пе­чат и пе­чат, ви­зи­т­ки, фла­е­ри, бро­шу­ри, пла­ка­ти, су­ве­ни­ри, на­д­пи­си от фо­лио, тран­с­па­ран­ти, зна­ме­на, та­бе­ли, све­те­щи та­бе­ли, обем­ни бу­к­ви, об­ле­пя­не на ав­то­мо­би­ли, бил­бор­до­ве.

Тел :0888 94 25 23 и 0885 97 91 10  /10-2/ bkreklama@gmail.com

*Мон­таж на до­мо­фон­ни

уре­д­би и SOS ел. уре­ди  Тел 0887 635 713   /10-2/

*Хо­тел “Бал­чик” има сво­бо­д­ни стаи

за ра­бо­т­ни­ци.. Тел: 0899 87 64 10 и 0579 7 28 09

Коментарите са затворени.