Под домашен арест

Jan 6th, 2011 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд из­ме­ни в до­ма­шен арест на­ло­же­на­та на 34-го­ди­ш­ния Але­к­сан­дър Н. Але­к­сан­д­ров от гр. Бал­чик мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа. Сре­щу не­го се во­ди до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во за то­ва, че през ме­сец ок­том­в­ри в Бал­чик в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, с цел да на­ба­ви за се­бе си имо­т­на об­ла­га е въз­бу­дил и по­д­дър­жал за­б­лу­ж­де­ние у 4 ли­ца от съ­щия град и с то­ва им е при­чи­нил имо­т­на вре­да. Той обе­ща­вал на по­с­т­ра­да­ли­те да им до­с­та­ви на­ф­та по 1,20 лв. за ли­тър, уго­ва­рял сре­ща с тях, на нея взе­мал па­ри­те и тръ­г­вал уж да до­не­се го­ри­во­то, но не се връ­щал.
Сре­щу Але­к­сан­дър Але­к­сан­д­ров е по­в­ди­г­нат и об­ви­ни­те­лен акт за из­ма­ма на друг бал­чи­к­лия. През юни та­зи го­ди­на по­с­т­ра­да­ли­ят му дал 100 лв., за да го сна­б­ди с на­ф­та от 1 лв. за ли­тър, а Але­к­сан­д­ров взел па­ри­те и се при­б­рал. Той има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, не е же­нен, ра­бо­ти ин­ци­ден­т­но, не е осъ­ж­дан, сре­щу не­го се во­дят и дру­ги до­съ­де­б­ни про­из­во­д­с­т­ва. На­ло­же­на­та му от Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 25.11.2010 г. мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа е об­жал­ва­на от ад­во­ка­та му, кой­то мо­ли, тя да бъ­де из­ме­не­на в по-ле­ка. За­щи­т­ни­кът по­со­ч­ва, че Але­к­сан­д­ров жи­вее на съ­п­ру­же­с­ки на­ча­ла, има по­с­то­я­нен ад­рес и е от­па­д­на­ла опа­с­но­ст­та той да се ук­рие. Ис­ка се съ­що да бъ­де на­п­ра­ве­на ме­ди­цин­с­ка ек­с­пер­ти­за на за­дър­жа­ния, ко­я­то да по­ка­же, че той е на­р­ко­за­ви­сим и се ну­ж­дае от спе­ци­а­ли­зи­ра­но ле­че­ние. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние смя­та, че от съ­б­ра­ни­те до­ка­за­тел­с­т­ва мо­же да се на­п­ра­ви обо­с­но­ва­но пре­д­по­ло­же­ние, че Але­к­сан­д­ров е ав­тор на де­я­ни­е­то, за ко­и­то е при­в­ле­чен да от­го­ва­ря. Про­ку­ро­рът по­со­чи, че сре­щу за­дър­жа­ния се во­дят и ня­кол­ко до­съ­де­б­ни про­из­во­д­с­т­ва, ко­и­то по­ка­з­ват ин­тен­зи­в­на пре­с­тъ­п­на дей­ност от не­го­ва стра­на. За­то­ва  съ­ще­с­т­ву­ва­ла ре­ал­на опа­с­ност той да из­вър­ши и дру­го пре­с­тъ­п­ле­ние. Але­к­сан­д­ров за­я­ви пред До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд, че е на­р­ко­за­ви­сим от 1994 г. Ле­ку­вал се е в По­л­ша и у до­ма си. В по­с­ле­д­на­та си ду­ма той из­ра­зи съ­жа­ле­ние за  сто­ре­но­то.   До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд след ка­то се за­по­з­на ма­те­ри­а­ли­те по де­ло­то и из­ра­зе­ни­те от стра­ни­те ста­но­ви­ща от­ме­ни оп­ре­де­ле­ни­е­то на Бал­чи­ш­кия ра­йо­нен съд  и по­с­та­но­ви Але­к­сан­д­ров мяр­ка да тър­пи мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние до­ма­шен арест. Оп­ре­де­ле­ни­е­то на въз­зи­в­ния съд не по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест.

/Добрички окр. съд/

Коментарите са затворени.