Покана за сесия

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 но­ем­в­ри 2014 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 09.?? ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на ак­ту­а­ли­зи­ран бю­джет на об­щи­на Бал­чик за 2014 го­ди­на. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

2. Раз­г­ле­ж­да­не До­к­лад за фи­нан­со­во­то съ­с­то­я­ние на Тър­го­в­с­ки­те Дру­же­с­т­ва за де­ве­т­ме­се­чи­е­то на 2014 го­ди­на, за ин­фор­ма­ция. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

3. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на съ­г­ла­сие за пре­к­ра­тя­ва­не и от­к­ри­ва­не про­из­во­д­с­т­во по ли­к­ви­да­ция на СНЦ “Уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те – Ре­ги­он До­б­рич” и ане­к­си­ра­не на Спо­ра­зу­ме­ние за пар­т­ньор­с­т­во. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

4. Пре­д­ло­же­ние за про­мя­на на т. 1 от Ре­ше­ние 539, Про­то­кол № 37 от 27.02.2014 го­ди­на на Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

5. Пре­д­ло­же­ние за ут­вър­ж­да­ва­не до­пъл­ни­тел­но въз­на­г­ра­ж­де­ние на кме­то­ве­те и кме­т­с­ки­те на­ме­с­т­ни­ци в об­щи­на Бал­чик за 2014 го­ди­на. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

6. Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и ЗКПУ “Со­кол” с. Со­ко­ло­во, об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

7. Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ви по­мо­щи на гра­ж­да­ни. Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗССД

8. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП – ПЗ за ПИ 62788.38.526 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во, об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

9. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП – ПЗ за ПИ 62788.38.539 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во, об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

10. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.19.13 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

11. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.19.2 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

12. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.21.8 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

13. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.22.9 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

14. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП – ПЗ за ПИ 02508.10.610 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

15. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не на пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие и раз­ре­ше­ние за из­ме­не­ние на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ – 309 и про­мя­на на ули­ч­на ре­гу­ла­ция от ОТ 25 до ОТ 24 в кв. 4 по пла­на на с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

16. Пре­д­ло­же­ние за из­ме­не­ние стру­к­ту­ра­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция град Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

17. Ут­вър­ж­да­ва­не на ак­ту­а­ли­зи­ран спи­сък на длъ­ж­но­с­ти­те и ли­ца­та от об­щи­на Бал­чик, пъ­ту­ва­щи от ме­с­то­жи­ве­е­не до ме­с­то­ра­бо­та­та за 2014 го­ди­на. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

18. Раз­ни

При­съ­с­т­ви­е­то Ви ка­то об­щин­с­ки съ­ве­т­ник е ЗА­ДЪЛ­ЖИ­ЛЕ­Т­НО! Съ­г­ла­с­но чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, вре­ме­то през ко­е­то сте ан­га­жи­ран/а/ ка­то об­щин­с­ки съ­ве­т­ник, се счи­та за не­п­ла­тен слу­же­бен от­пуск.

Ви­к­тор Лу­чи­я­нов Пре­д­се­да­тел на ОбС-Бал­чик

 

 

Коментарите са затворени.