Спо­де­лям те­зи при­ме­ри за до­б­ро­то на бъл­га­ри­те

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

189472_198511353501435_452736_n

За де­сет­те го­ди­ни, пре­жи­ве­ни в Бъл­га­рия, в съ­з­на­ни­е­то ми се вгра­ди­ха за­ви­на­ги об­ра­зи на мно­го при­ве­т­ли­ви хо­ра. За тях раз­ка­з­ва­ме ви­на­ги с удо­вол­с­т­вие , ко­га­то сме в Ру­сия или Фин­лан­дия, къ­де­то ние жи­вем.

Се­га вси­ч­ко се про­ме­ни. Пре­ди ни­ко­га не сме сре­ща­ли да се от­на­сят към ру­с­на­ци­те с та­ко­ва от­к­ри­то пре­з­ре­ние. А ето, че ве­че ня­кол­ко чо­ве­ка от­ка­за­ха да го­во­рят с нас и да ни по­мо­г­нат да ре­шим про­б­ле­ми­те си. Съ­т­ру­д­ни­ци­те на мо­бил­на­та мре­жа “Ви­ва­ком” Бал­чик се пре­с­то­ри­ха, че не раз­би­рат на­шия “лош” бъл­гар­с­ки език. Ние се по­с­та­ра­х­ме да обя­с­ним мол­ба­та си, че не е въз­мо­ж­но да пла­тим за те­ле­фон над 800 лв., след ка­то 6 ме­се­ца не сме би­ли в Бъл­га­рия.          Във фир­ме­ния ма­га­зин на “Ви­ва­ком” в До­б­рич, и про­да­ва­чът, и на­чал­ни­кът на от­де­ла, от­к­ро­ве­но, но гру­бо, ни ка­за­ха, че ня­ма да раз­го­ва­рят с нас, за­ра­ди ло­шо­то ни бъл­гар­с­ко про­из­но­ше­ние.

Ние на­пу­с­ка­ме “Ви­ва­ком”. Но ми се ис­ка­ше да на­по­м­ня на про­да­ва­ча, че сме бра­тя.

Ще Ви дам при­мер за вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та на фин­лан­д­ци и ру­с­на­ци. Във вси­ч­ки ма­га­зи­ни имат ру­с­ки кон­сул­тан­ти. Из­да­ват се и на­в­ся­къ­де има пъ­те­во­ди­те­ли и дру­ги ука­за­тел­ни бро­шу­ри на ру­с­ки език.     На­ши­те фин­лан­д­с­ки съ­се­ди ви­на­ги ни по­с­ре­щат с “До­б­ре до­ш­ли”, след дъл­го от­съ­с­т­вие от Фин­лан­дия. Осо­бе­но ни се за­ра­д­ва­ха, ка­то ви­дя­ха, че ние во­дим  със се­бе си две без­до­м­ни ку­че­та от Бъл­га­рия – Ви­ни и Али­са. Във Фин­лан­дия ня­ма без­до­м­ни ку­че­та. От Ру­сия там бя­ха вне­се­ни над 300 ку­че­та и не­ж­но ги пре­д­ло­жи­ха чрез СМИ на до­б­ри се­мей­с­т­ва, ко­и­то да се гри­жат за тях с обич.

Сре­д­с­т­ва­та за ма­со­ва ком­му­ни­ка­ция, по­ли­ци­я­та, пе­да­го­зи, ра­бо­т­ни­ци­те от со­ци­ал­ни­те слу­ж­би пра­вят мно­го за ут­вър­ж­да­ва­не на до­б­ри­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния ме­ж­ду хо­ра­та от раз­ли­ч­ни на­ци­о­нал­но­с­ти. Има и т.н. тре­нин­ги с обу­че­ние за ети­ч­но об­щу­ва­не.             На­по­с­ле­дък те­ле­ви­зи­он­ни­те во­де­щи на­б­ле­г­на­ха на ду­ми­те на фин­лан­д­с­кия пре­ми­ер Але­к­сан­дър Сту­ба, кой­то ка­за, че ако тря­б­ва да из­би­ра език, кой­то би ис­кал да изу­ча­ва, то би из­б­рал ру­с­кия език. Ве­д­на­га би­б­ли­о­те­ки­те от­к­ри­ха свои ру­с­ки от­де­ли.          Не­с­лу­чай­но ру­с­на­ци­те ос­та­вят във Фин­лан­дия над 3 ми­ли­о­на ев­ро чрез тър­го­вия и ту­ри­зъм.              Ис­кам та­ка да е и при Вас. Аз оби­чам Бъл­га­рия и не­й­ния до­бър са­мо­би­тен на­род, за­то­ва пре­ди Ко­ле­да спо­де­лям те­зи при­ме­ри и по­же­ла­вам на вси­ч­ки най-до­б­ро­то.

Доц. Ли­дия А.

ТО­КА­РЕ­ВА

пси­хо­лог

 

Коментарите са затворени.