Гражданите са против такава гледка в хубавия ни град Балчик

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1379973_783084878396995_8680020539710456053_n

“Зелените площи и стълбища на града, кой ли трябва да ги поддържа?” – пита Севтар Сафетов и е заснел най-популярния път от Автогарата към Махалата

10599440_923368327674176_3988968581145767303_n

Та­ка из­г­ле­ж­да ули­ца Пе­та на ви­ла зо­на Сбор­но Мя­с­то. Та­ка е ве­че по­ве­че от се­д­ми­ца. Да по­пи­та­ме об­щи­на­та, при то­ва по­ло­же­ние и бе­зо­т­го­вор­ност от не­й­на стра­на, ние мо­же ли да спрем да си пла­ща­ме да­нъ­ци­те. Те­зи па­ри мо­же да ги съ­би­ра­ме от вси­ч­ки жи­ву­щи във вил­на­та зо­на и мо­га да га­ран­ти­рам, че до ма­к­си­мум две-три го­ди­ни и ули­ци­те ни ще са пер­фе­к­т­ни и сме­то­и­з­во­з­ва­не­то ни ще е на ни­во. В мо­мен­та сме тре­ти­ра­ни от стра­на на об­щи­на­та и об­щин­с­ка­та фир­ма БКС, бу­к­вал­но ка­то тре­то ка­че­с­т­во хо­ра и про­с­то сме иг­но­ри­ра­ни. Ни­то ули­ци­те са ни ули­ци в 21 Век, ни­то бо­к­лу­ка се из­во­з­ва вся­ка се­д­ми­ца. Спо­кой­но мо­гат да си на­п­ра­вят ед­на ста­ти­с­ти­ка и да си из­чи­с­лят кол­ко то­ч­но жи­ву­щи це­ло­го­ди­ш­но има в та­зи вил­на зо­на. Ня­ма да тър­пим по­до­б­но от­но­ше­ние от стра­на на БКС. След раз­го­вор с тях днес 25/11/2014 ни бе обя­с­не­но, че в на­ша­та зо­на сме­то­и­з­во­з­ва­не­то се из­вър­ш­ва са­мо ве­д­нъж се­д­ми­ч­но и ни­що не­мо­же­ло да на­п­ра­вят. Ако вся­ка се­д­ми­ца бя­ха си вър­ши­ли ра­бо­та ка­к­то ка­з­ват, кар­ти­на­та ня­ма­ше да е съ­ща­та…

…при­зо­ва­вам вси­ч­ки жи­веещи във вил­на зо­на Сбор­но мя­с­то, да се съ­бе­рем и да ре­шим то­зи ка­зус, за­що­то скъ­пи съ­се­ди, ако не се ор­га­ни­зи­ра­ме ние са­ми­те, е яс­но че на ни­кого не му пу­ка за нас и ще про­дъл­жа­ва­ме да пъл­ним ха­з­на­та на об­щи­на­та, па­ри­те да по­тъ­ват не­з­най­но къ­де, а ние да про­дъл­жа­ва­ме да си раз­би­ва­ме ко­ли­те и да тъ­нем в бо­к­лу­ци и ми­зе­рия в та­ка ина­че пре­к­ра­с­на­та и уни­кал­на вил­на зо­на, в ко­я­то вси­ч­ки ние жи­ве­ем. Да пре­вър­нем мя­с­то­то, в ко­е­то жи­ве­ем, в рай за са­ми­те нас!        Марта АНЕЩЕВА

 

 

Коментарите са затворени.