Се­дем дни, три по­бе­ди и тре­то мя­с­то във вре­мен­но­то кла­си­ра­не за “Чер­но­мо­рец” Бал­чик

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1416303808_0_xm

С го­лям ин­те­рес, съ­в­сем ес­те­с­т­ве­но, се оча­к­ва­ше фу­т­бол­на­та сре­ща ме­ж­ду от­бо­ри­те на ” Чер­но­мо­рец” Бал­чик и ” Ка­ли­а­к­ра” Ка­вар­на, за­що­то пре­ди де­се­ти­на дни на­ши­ят от­бор спе­че­ли пре­кия дву­бой ме­ж­ду два­та от­бо­ра с ре­зул­тат 3:2 за ку­па­та на в-к ” До­б­ру­джан­с­ка три­бу­на” До­б­рич.

На 9 но­ем­в­ри/не­де­ля/ 2014 г. в 14:45 гла­в­ни­ят съ­дия на ма­ча Цве­тан Кръ­с­тев да­де на­ча­ло­то на фу­т­бол­ния дву­бой и до­ка­то пу­б­ли­ка­та ви­ди ка­къв е цве­та на ко­же­но­то къл­бо, то  се ока­за във вра­та­та на ” Ка­ли­а­к­ра” Ка­вар­на. Пър­ва­та ми­ну­та не бе­ше из­те­к­ла и ре­зул­та­тът ста­на  1:0 в на­ша по­л­за. Гол­май­с­то­рът на от­бо­ра, Ва­сил Та­чев, из­п­ра­ви пу­б­ли­ка­та на кра­ка. На­де­ж­ди­те за още го­ло­ве в на­ша по­л­за си ос­та­на­ха, оба­че,  са­мо на­де­ж­ди. След го­ла за­по­ч­на ис­тин­с­ка­та би­т­ка ме­ж­ду от­бо­ри­те. Усе­ща­ше се на­пре­г­на­тост и в два­та от­бо­ра, има­ше не мал­ко гру­бо­с­ти на те­ре­на, и то от стра­на на фу­т­бо­ли­с­ти­те на ” Ка­ли­а­к­ра” Ка­вар­на.

Же­ла­ни­е­то за по­бе­да, раз­би­ра­е­мо, се усе­ща­ше във все­ки от иг­ра­чи­те на те­ре­на, но ща­с­ти­е­то, ка­к­то ка­з­ват, е на стра­на­та на по-до­б­ри­те. При то­зи ре­зул­тат 1:0 за­вър­ши фу­т­бол­но­то дер­би , но тря­б­ва да от­бе­ле­жим, че на­ши­ят от­бор има­ше и не­про­с­ти­ми про­пу­с­ки пред про­ти­в­ни­ко­ва­та вра­та. За­що по­бе­да­та ни да не бе­ше по-го­ля­ма?

Сле­д­ва­ща­та фу­т­бол­на изя­ва бе на 12 но­ем­в­ри/сря­да/ и от­но­во един от фа­во­ри­ти­те в гру­па­та ни го­с­ту­ва. То­ва бе от­бо­рът на Су­во­ро­во, за­е­мащ то­га­ва тре­то­то мя­с­то във вре­мен­но­то кла­си­ра­не. За тя­х­но най-го­ля­мо съ­жа­ле­ние, ма­чът за­вър­ши от­но­во в на­ша по­л­за, но то­зи път със сма­з­ва­щия ре­зул­тат 5:0. След за­гу­ба­та от на­шия от­бор, от­бо­рът на Су­во­ро­во ин­ка­си­ра по­ре­д­на­та си за­гу­ба, то­зи път с дву­ци­ф­рен ре­зул­тат-13:0 от от­бо­ра на ” Ду­нав” Ру­се.

Съ­ще­в­ре­мен­но на­ши­ят от­бор спе­че­ли убе­ди­тел­на по­бе­да със  7:0 ка­то гост на ” До­ро­с­тол” Си­ли­с­т­ра и в край­на сме­т­ка се из­ка­чи на тре­то мя­с­то във вре­мен­но­то кла­си­ра­не:  на 12 то­ч­ки от во­да­ча “Ду­нав” Ру­се, на две то­ч­ки след вто­рия – от­бо­рът на ” Ка­ли­а­к­ра” Ка­вар­на и на две то­ч­ки пред от­бо­ра на Су­во­ро­во. На­дя­ва­ме се по­бе­д­ни­ят ход на на­ши­те мом­че­та да про­дъл­жи и да ни ра­д­ват ви­на­ги с иг­ра­та си.

Ус­пех!   

Па­в­лин ПА­В­ЛОВ

 

Коментарите са затворени.