Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па Бал­чик от­бе­ля­з­а пър­ва­та си го­ди­ш­ни­на с Ден на от­во­ре­ни вра­ти

Nov 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640054

Цен­тъ­рът за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па (ЦОП) Бал­чик, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на фир­ма СО­НИК СТАРТ, на­вър­ш­ва ед­на го­ди­на от сво­е­то от­к­ри­ва­не.

Ед­на го­ди­на, из­пъл­не­на с мно­го пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва, стре­ме­жи, ам­би­ция и раз­ви­тие.

Ед­на го­ди­на на мно­го но­ви при­я­те­ли и съ­ми­ш­ле­ни­ци.             Емо­ци­я­та след то­зи из­вър­вян път, е жи­ва и го­ля­ма и има ну­ж­да тя да бъ­де спо­де­ле­на. Имен­но в то­ва се крие и идей­ни­ят за­ми­съл за че­с­т­ва­не на пър­ва­та го­ди­ш­ни­на с Ден на от­во­ре­ни вра­ти, кой­то еки­път на ЦОП Бал­чик сим­во­ли­ч­но на­ри­ча Ден на до­б­ро­та­та.        До­б­ро­та­та е та­зи, ко­я­то ос­ми­с­ля пъ­тя и е вра­та към сър­ца­та, път към ре­зул­та­ти­те от ед­на дей­ност, ко­я­то во­ди към по-до­б­ро­то бъ­де­ще на на­ши­те де­ца и тря­б­ва да бъ­де спо­де­ле­на.

Еки­път на ЦОП Бал­чик по­ка­ни вси­ч­ки ко­ле­ги, гра­ж­да­ни и при­я­те­ли на своя Ден на от­во­ре­ни вра­ти на 13 но­ем­в­ри, от 11:00 до 17:00 ч. в сгра­да­та на ЦОП Бал­чик, на ул.”Пе­тър Бе­рон” 1 А.                 Пре­к­ра­с­на тор­та с те­ма­ти­чен на­д­пис, по­же­ла­ния за бъ­де­ще на ЦОП Бал­чик по­же­ла­ха вси­ч­ки го­с­ти, ко­и­то на­пи­са­ха сво­и­те по­с­ла­ния на въз­по­ме­на­тел­но та­б­ло. Най-впе­ча­т­ля­ва­щи бя­ха из­ра­бо­те­ни­те от с цве­т­но стъ­к­ло мо­зай­ки и из­п­ра­те­ни по ед­на за все­ки град, къ­де­то има цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па в гра­до­ве­те – гор­до спо­де­ли Ма­ри­а­на Мин­че­ва, ди­ре­к­тор на ЦОП Бал­чик.

За по­ве­че ин­фор­ма­ция по въ­п­ро­си­те на пси­хо­ло­ги­я­та, со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не, пе­да­го­ги­че­с­ко­то при­об­ща­ва­не към учи­ли­ще, оси­но­вя­ва­не, ро­ди­тел­с­ки кон­т­рол и др., мо­же­те да по­лу­чи­те на тел. :

Тел.: 0579 – 97856

GSM: 0888 88 59 09

P2640060

Коментарите са затворени.